|
Hertz English Site

מידע חשוב וחיוני - השכרת רכב בחו"ל

 מידע חשוב וחיוני
(לנוסעים לחו"ל)

 

לקוח נכבד,
אנו מודים לך על שבחרת לשכור Hertz

 

טרם יציאתך מהארץ וודא שברשותך:


• שובר ההשכרה.
• רישיון נהיגה בינלאומי ורישיון נהיגה ישראלי תקפים ושפרטיהם זהים.
• כרטיס אשראי בינלאומי על שם השוכר (ששמו רשום על גבי השובר) בלבד, בר תוקף, בעל אותיות בולטות (לא אלקטרוני / Debit-Card). כרטיס האשראי יכול לשמש כפיקדון בעת ההשכרה עבור חיובים נוספים שיכול שיחולו בתקופת ההשכרה ובמועד החזרת הרכב וכאמצעי לגביית תשלומים נוספים בחו"ל במידת הצורך. הפיקדון בכרטיס האשראי ישוחרר עפ"י מדיניות חברת ההשכרה המקומית.
• לעניין נהגים נוספים - בהשכרת הרכב יידרשו הנהגים הנוספים להציג רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף על שמם ובמדינות מסוימות גם כרטיס אשראי בינלאומי על שמם.

 

 

שים לב! השובר שברשותך כולל את כלל המרכיבים החיוניים לשכירת רכב בחו"ל, כל חתימה על תוספת המוצעת בתחנה בתשלום (דוגמת שדרוג רכב, שירותי דרך או כיסוי ביטוחי נוסף) הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. לא ינתן זיכוי מטעם קשר רנט א-קאר בגין רכישת תוספות אלה.

 
  

שובר השכירות:


• השובר מהווה טופס הזמנה ואישור על תשלום עבור הזמנת הרכב בלבד ואין בו כדי לשמש ו/או להיות חלק מחוזה השכרת הרכב אשר ייחתם עם חברת ההשכרה המקומית (להלן: "חוזה ההשכרה") והיא האחראית הבלעדית לביצוע ההזמנה.
• השכרת הרכב כפופה לתנאי חוזה ההשכרה שייחתם בחו"ל במועד ההשכרה בין הלקוח לבין חברת ההשכרה המקומית ולחיובים נוספים שייקבעו על פיו.
• יום השכרה הוא 24 שעות מרגע קבלת הרכב. איחור בהחזרת הרכב ו/או הארכת תקופת השכירות מעבר לתקופת ההשכרה הקבועה בשובר ההשכרה תחוייב על ידי חברת ההשכרה המקומית בחו"ל על פי המחירון המקומי בחו"ל. ל- קשר רנט א קאר בע"מ אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
• מובהר כי ככל שהשוכר מעוניין להאריך ו/או לשנות את תקופת ההשכרה לאחר איסוף הרכב בתחנת ההשכרה בחו"ל, יהיה עליו לתאם זאת אל מול חברת ההשכרה המקומית בחו"ל והוא יהיה מחוייב בהתאם לתעריפי ותנאי חברת ההשכרה המקומית בחו"ל. ל- קשר רנט א קאר בע"מ אין כל אחריות ו/או שליטה על כך.
• השובר תקף אך ורק לשוכר, לסניף ההשכרה, לתאריך ולשעה המצוינים בו. כל שינוי בפרטים הנקובים בשובר יהא באחריותו הבלעדית של השוכר. במקרה של עיכוב או איחור (גם בטיסה) מעבר לשעת הלקיחה המצוינת בשובר, ייתכן והרכב לא יהיה זמין בתחנה. במקרה זה, מומלץ להודיע טלפונית לתחנה (למספר הטלפון המופיע על גבי השובר) עם זאת, הדבר אינו מבטיח את שמירת הרכב עד למועד ההגעה.
• אין החזר כספי בגין ימים לא מנוצלים של שובר השכירות.

 

כרטיס אשראי, רישיון נהיגה וגיל:


• חובה על השוכר (ששמו רשום בשובר) להציג כרטיס אשראי בינלאומי או 2 כרטיסי אשראי במקרים מסוימים, בתוקף.
• על השוכר להציג בתחנת ההשכרה רישיון נהיגה ישראלי בצירוף רישיון נהיגה בינלאומי תקפים ובעלי פרטים זהים.
וותק רישיון הנהיגה של השוכר חייב להיות לפחות שנה אחת.
• גיל השוכר המינימלי הינו 25 אלא אם צויין אחרת במעמד ההזמנה ו/או בתנאי חוזה השכירות. ישנם מדינות בהם נדרש גיל מינימום גבוה יותר, וותק נהיגה גבוה יותר ואף יגבה תשלום עבור ביטוח נהג צעיר , יש לוודא זאת בעת ביצוע ההזמנה.

 

כיסויים:


• השובר כולל במרבית המקרים כיסוי CDW ו – TP.

 

ביטוח בגין נזקי גוף וכיסויים בגין נזקי רכוש:

 

חשוב לדעת! בשונה מהנהוג בישראל, השכרת הרכב אינה כוללת ביטוח לנהג בגין נזקי גוף כתוצאה מתאונה. מומלץ להצטייד בביטוח כאמור טרם יציאתך מהארץ. תנאי הביטוח בגין נזקי גוף לצדי ג' והיקפו משתנים ממדינה למדינה - ניתן לברר על היקף הביטוח ותנאיו מול נציג המכירות.
 

CDW (Collision Damage Waiver) - כיסוי לנזק תאונתי לרכב ההשכרה ולרכב צד שלישי בכפוף לתנאי חברת ההשכרה בחו"ל.
 

TP (Theft Protection) - כיסוי נגד גניבת הרכב השכור בכפוף לתנאי חברת ההשכרה בחו"ל.
 

ככל שלא קיימים כיסויים או שאינם חלים, ישא השוכר במלוא עלות נזקי התאונה והגניבה.
 

בכל מקרה של נזק תאונתי או גניבה בו חלים הכיסויים, תחול השתתפות עצמית על השוכר, כקבוע על ידי חברת ההשכרה המקומית בחו"ל ובהתאם לסוג הרכב.
 

• ניתן לרכוש בארץ, מחברתנו, בעת ביצוע ההזמנה "אחריות בגין החזר השתתפות עצמית" (במידה ונרכש, תצוין הרכישה בהזמנה וכתב האחריות יצורף להזמנה ולשובר). יצוין כי האחריות אינה מצוינת על שובר ההשכרה (שכן ניתנת על ידי קשר רנט א קאר) כי אם על ההזמנה בלבד. במקרה זה אין לרכוש כיסוי זהה בחו"ל.
• הכיסויים אינם מכסים נזקים כלשהם שיגרמו למרכב תחתון, צמיגים, זגוגיות, מילוי סוג דלק שאינו מתאים לרכב, השארת המפתח במכוניות, איבוד מפתחות, נהיגה במצב שיכרות או תחת השפעת סמים, נהיגה שלא למטרות חוקיות או שאינן מותאמות לשימושים המותרים ברכב, שימוש ברכב למטרות שאינן פרטיות או עסקיות, נזקים בזדון, נהיגה רשלנית. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תחולת הכיסוי כפופה לתנאי ההשכרה המפורטים בחוזה ההשכרה ולמדיניות חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.
• כיסויים שאינם כלולים בשובר ההשכרה לרבות הרחבות לכיסויים ולביטוחים ניתנים לעיתים לרכישה בחו"ל בעת החתימה על חוזה ההשכרה בחו"ל ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הלקוח. טרם רכישת כיסויים / ביטוחים נוספים מומלץ לוודא כי לא רכשת כפל כיסויים. חתימה בחו"ל על רכישת כיסויים / ביטוחים נוספים מחייבת ואינה ניתנת לערעור.
• יש לבדוק בתחנה בחו"ל בעת איסוף הרכב אם נדרש להציג דו"ח משטרה בעת נזק ו/או גניבה.

 

במקרה בו רכשת מקשר רנט א קאר "כתב אחריות בגין החזר השתתפות עצמית" כמופיע על ההזמנה, אינך זקוק לרכישת כיסוי נוסף לעניין השתתפות עצמית אף אם זה יוצע לך במעמד איסוף הרכב על ידי החברה המקומית. במידה וחתמת על רכישת כיסוי נוסף בחברת ההשכרה המקומית בחו"ל, לא יינתן החזר כספי ע"י חברת "קשר רנט א קאר בע"מ" ו/או חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.

 

 

 דגמים וקבוצות רכב:


• הזמנה לרכב נעשית לקבוצת רכב בלבד. סוג הרכב, דגם, נפח המנוע, או גודל תא המטען אינם מובטחים.
• חברת ההשכרה המקומית בחו"ל רשאית למסור לשוכר רכב המוגדר על-ידה כשווה ערך, מקביל או רכב מקבוצה גבוהה יותר.
• בקשה לשדרוג הרכב תענה על בסיס רכב פנוי בלבד, לפי שיקול דעתה של חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.

 

דלק:


• הרכב נמסר בדרך-כלל עם מיכל דלק מלא, על השוכר להחזירו במצב זהה לזה שהתקבל על-ידו. על מיכל חסר יגבה תשלום נוסף בחו"ל לפי התעריף של חברת ההשכרה המקומית בחו"ל בתוספת דמי שירות.
• מומלץ לשמור את קבלת התדלוק האחרונה ו/או מסמכי החזרת הרכב לכל מקרה של בירור בעניין זה.
• יש להקפיד לברר מראש את סוג הדלק הנדרש לרכב ולמלא דלק זה בלבד (דיזל, נטול עופרת וכו'). מילוי דלק שלא עפ"י הסוג הנדרש יגרום לחיוב השוכר על מלוא הוצאות הנזק ו/או התיקון.

 

תוספות:


• דמי החזר – השכרה בכיוון אחד בין מדינות וערים עשויה להיות מחוייבת בדמי החזר ללא קשר למדינה שבבעלותה הרכב. דמי ההחזר נקובים בחוזה השכירות במטבע מקומי והחתימה עליו מחייבת. החיוב יתבצע ע"י חברת ההשכרה המקומית בחו"ל בתוספת מס מקומי. לעיתים ייגבו דמי החזר גם על ציוד שהוזמן (GPS, כסא תינוק, ציוד סקי וכו'). מומלץ לבדוק את גובה דמי החזר בעת ביצוע ההזמנה.
• נהג נוסף- כל נהג (מעבר לבעל השובר) אשר מעוניין לנהוג ברכב השכור ואשר עומד בתנאי הגיל, הוותק והרישיון חייב להקפיד כי פרטיו יירשמו על-גבי חוזה השכירות בחו"ל.
במרבית המדינות יש לשלם תוספת עבור תוספת זו, יש לוודא בעת ביצוע ההזמנה ובעת החתימה על חוזה השכירות.
• תוספות מיוחדות כגון: כסא תינוק (יש לבדוק מול מרכז הזמנות, האם נדרש כסא לילד בהתאם לגילו וחוקי מדינת ההשכרה), GPS, שרשראות שלג, צמיגי חורף, גגון סקי וכו' יש להזמין במועד ביצוע ההזמנה, התשלום יתבצע בחו"ל בתוספת מס מקומי.
• כל תוספת שאינה כלולה בשובר הינה לתשלום בחו"ל בתוספת מס מקומי וגובהה ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת. כל תוספת שאינה מאושרת בשובר איננה מחייבת את "קשר רנט א קאר" והיא תלויה בזמינות אצל חברת ההשכרה המקומית.
• מס נמל תעופה נגבה בהשכרות רכב משדות תעופה בחו"ל, אלא אם שולם מראש בארץ (אישור על כך יופיע על גבי שובר ההשכרה).

 

המלצות:

 

• יש לוודא מראש באם קיימות הגבלות כניסה למדינות מזרח-אירופה ו/או מדינות אחרות. על השוכר לשים-לב כי כניסה למדינות מסוימות מחויבת באישור ותשלום נוסף בתחנה בחו"ל בתוספת מס מקומי.
• חוקי התעבורה, הכיסויים והביטוחים משתנים ממדינה למדינה ועל שוכר הרכב חלה האחריות לברר חוקים, כיסויים וביטוחים אלו ולפעול על פיהם. בכל מקרה, קשר רנט א קאר לא תישא באחריות בקשר לנזק שנגרם לשוכר כתוצאה מחוקים ו/או כיסויים ו/או ביטוחים אלו או מהפרתם על-ידי השוכר.
• במספר מדינות באירופה חובה להצטייד במדבקה כדי לנסוע בכבישים מהירים, יש לברר מידע זה במעברי הגבול או בתחנות ההשכרה בחו"ל שם גם ניתן לעיתים לרכוש את המדבקה.
• במדינות רבות קיימים היטלים ותשלומים בגין נסיעה בכבישים מהירים, היטלי עומס במרכזי ערים ועוד – מומלץ לברר פרטים בנושא וכן אפשרויות תשלום טרם הנסיעה, באמצעות אתרי האינטרנט כמו גם אל מול חברת ההשכרה בחו"ל במועד לקיחת הרכב.
• חברת Hertz הכריזה על רכבים ללא עישון במספר מדינות. העישון ברכבי Hertz אסור. לקוח אשר יחזיר רכב אשר עישנו בו יחויב בהוצאות ניקוי הרכב ע"פ תעריף חברת ההשכרה המקומית. אנא הקפידו לא לעשן ברכב.
• יש להחזיר את הרכב לחברת ההשכרה במצב ניקיון סביר. החזרת רכב מלוכלך עלול לגרור קנס מטעם חברת ההשכרה בחו"ל שעשוי להגיע למאות יורו/דולר.
• במדינות רבות באירופה ניתן לקבל לחתימה חוזה שכירות באנגלית. אנא שאל בעת לקיחת הרכב.
• סמכות השיפוט המקומית בקשר לכל עניין הנוגע להסכם השכירות או נובע ממנה נתונה לביהמ"ש במקומה של חברת ההשכרה המקומית בחו"ל.
• ידוע ללקוח כי נתונים אודותיו, בין שנמסרו על ידו ובין ממקורות אחרים, יוחזקו כולם או חלקם במאגרי מידע ממוחשבים אשר בבעלותה של קשר ונמצאים אצלה ו/או אצל גופים קשורים העוסקים בצד הטכני הקשור בפעילות קשר ו/או בעיבוד נתונים ו/או גופים העוסקים בניהול עסקים עבור קשר,  וישמשו את החברה והגופים שבאחזקתה למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של השירותים של קשר; שיפור שירות; גבייה וחיוב; קשרי לקוחות, דיוור ושירות לקוחות; שיווק; והכל ספציפית ללקוח ולקהל לקוחות קשר באופן כללי.

 

מדיניות ביטול עסקה:

 

• ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה או מיום משלוח השובר ללקוח - לפי המאוחר ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בכל שובר שיבוטל כאמור ייגבו / לא יוחזרו דמי טיפול בסך $9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל:
בהזמנה להשכרת רכב בהולנד - ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בגין רכבים בקטגוריה S, בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד תחילת ההשכרה, תיגבה חברת ההשכרה בחו"ל באמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה דמי ביטול בסך 125 יורו + מע"מ מקומי, במקרה של הזמנה שתבוטל בטווח של פחות מ-28 יום על רכבים בקטגוריות P ו-M, הלקוח יאלץ לשלם את מלוא עלות ההזמנה.
בהזמנה להשכרת רכב בבלגיה - ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים לפני מועד תחילת ההשכרה. בהזמנה שתבוטל 72 שעות קודם למועד תחילת ההשכרה, תיגבה חברת ההשכרה בחו"ל באמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה דמי ביטול בגין רכבים בקטגוריות K,G, בסך 125 יורו + מע"מ מקומי.
בהזמנה להשכרת רכב ביוון - ניתן לבטל את ההזמנה תוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע ההזמנה, ובתנאי שהביטול יעשה לא יאוחר מיומיים (48 שעות) לפני מועד תחילת ההשכרה. בהזמנה שתבוטל 48 שעות קודם למועד תחילת ההשכרה, תיגבה חברת קשר רנט א קאר באמצעות פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח במועד ביצוע ההזמנה, דמי ביטול בסך 50 דולר. כאשר בגין רכבים בקטגוריות A,B,C,D ייגבו דמי הביטול רק בחודשים יולי-אוגוסט.
בקשות לביטול הזמנה יש להעביר לדואר אלקטרוני ot@hertz.co.il ולצרף לבקשה מספר הזמנה או שובר ואת השם המלא של שוכר הרכב. יש לוודא טלפונית מול מרכז הזמנות שהבקשה התקבלה.

 

חברת "קשר רנט א קאר בע"מ" זכיינית Hertz בישראל אינה אחראית לכל מידע או פרטים שיינתנו ללקוח בחו"ל, לרבות ע"י זכייני חברת Hertz בחו"ל

המידע דלעיל אינו בא במקום ואינו גורע מהתנאים הנקובים בשובר ההשכרה


קשר רנט א קאר

רח' קרליבך 10 תל-אביב 
טל': 03-6841000

פקס: 03-5613239

Kesher Rent a Car

10 Carlibach St., Tel-Aviv

Tel: +972-3-6841000

Fax: +972-3-5613239