תקנון כרטיס יורו דיסני

מתפרסם בזאת תקנון מבצע הנערך על ידי
קשר רנט א קאר בע"מ, מספר חברה 52-003987-6

תקנון מבצע כרטיס ליורודיסני
(קיץ 2017)

 


1. הגדרות


 "החברה"
קשר רנט א קאר בע"מ, מספר חברה 52-003987-6, מרח' לב פסח 4, לוד, המשמשת כזכיינית של HERTZ בישראל.
 

 "תקופת המבצע"
המבצע יחול על הזמנות שתבוצענה החל מיום 26.06.17 ועד גמר המלאי של כרטיסי הכניסה, כמפורט להלן, או עד יום 31.07.2017, המוקדם מביניהם (להלן: "תקופת המבצע"), והכל בכפוף להוראות תקנון זה.
 על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסיים את המבצע או לשנות את תקופת המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

"תנאי המבצע"
50 הלקוחות הראשונים, אשר במהלך תקופת המבצע יבצעו הזמנה מראש להשכרת רכב HERTZ בצרפת, לתקופה שלא תפחת משבעה (7) ימי השכרה, באמצעות אתר האינטרנט ומרכז ההזמנות של החברה, www.hertz.co.il, יהיו זכאים לקבלת כרטיס כניסה אחד חינם לפארק השעשועים, יורודיסני, בפריז, צרפת ("כרטיס הכניסה"). הכרטיס יישלח ללקוח ביחד עם שובר השכרת הרכב כאמור, בדואר רשום לביתו של הלקוח, בכפוף לפירעון תשלום מלוא ההזמנה במהלך תקופת המבצע.

 

"תוקף כרטיס הכניסה"
תוקף כרטיס הכניסה הינו עד יום 27.12.2017. 

 
2. פרשנות
2.1. סעיף ‏1 לעיל מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.3. כל הוראות התקנון הינן מצטברות אלא אם נאמר מפורשות אחרת.


3. שינוי תקופת המבצע ו/או ביטולו המלא או החלקי
3.1. החברה תהא רשאית על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לבטל או לשנות את המבצע בכל עת, ולעדכן את התקנון בהתאם.
3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, וכיו"ב אירועים שאינם תלויים בחברה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.


4.  ביטול ההזמנה על ידי הלקוח
4.1. במקרה של ביטול ההזמנה של רכב HERTZ, כמפורט לעיל, על ידי הלקוח, מכל סיבה שהיא, הלקוח יהיה מחויב להשיב את כרטיס הכניסה למשרדי החברה (בכתובת המפורטת לעיל), בתוך 7 ימים ממועד הביטול כאמור. במידה שהלקוח לא ישיב לחברה את כרטיס הכניסה עד למועד האמור, החברה תגבה מהלקוח, באופן אוטומטי, סכום בסך 65 יורו, אשר משקף את שווי עלות כרטיס הכניסה על פי האתר הרשמי של יורודיסני, נכון ליום פרסום תקנון זה.
4.2. ללקוח לא יהיו כל טענות ו/או תביעות ו/או תלונות כלפי החברה בקשר עם השבת כרטיס הכניסה בעת ביטול ההזמנה כאמור בסעיף 4.1 לעיל, וכי הוא מושתק מלטעון כל טענה בקשר עם האמור.
5. ניתן יהיה לעיין בתקנון במשרדי החברה, בכפוף לתיאום מראש, ובאתר האינטרנט www.hertz.co.il.