יצירת דוח נזק אינטרנטי חדש
Report Damage or Accident

נהג Hertz
Hertz Driver

פרטי הרכב והנהג
Driver & Car Details

נזקים ברכב Hertz
Damage in Hertz Veichle

תמונות נזק רכב Hertz
Veichle Damage Pictures

מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image
מחק תמונה  Remove Image

מיקום ותרחיש האירוע

האם הייתה מעורבות משטרה באירוע?
Police Involved

מעורבים באירוע (צד ג')
Third Party Involved


עדים לאירוע
Witnesses


נפגעי גוף (כולל נהג Hertz)
Casualties


סיום
End

 אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי נכונים
I declare the above to correct and true