תקנון הגרלה

תקנון מבצע שעורכת חברת קשר רנט א קאר בע"מ
תקנון מבצע "הגרלה-זיכוי כספי בגין השכרת רכב בחו"ל"


1. הגדרות

 "החברה" או "עורכת ההגרלה"
קשר רנט א קאר בע"מ, ח.פ. 52-003987-6, מרחוב פסח לב 4, א.ת. צפוני לוד.
טלפון: 08-9777777 פקס 03-5613239; 

 "מבצע ההגרלות"

מבצע הגרלות נושאת פרסים, במסגרתו יערכו 8 הגרלות, אחת לשבוע, במהלך תקופת המבצע על ידי החברה בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין התשל"ז - 1977 (להלן:"ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונו.

 "המפקח על ההגרלה"

רו"ח חיים סלה, מרחוב פסח לב 4 , א.ת צפוני לוד.
 

"המועמד/ים לזכייה"
המשתתפים אשר עלו בגורל במסגרת ההגרלות לפי תנאי תקנון זה.
 

"הזוכה/ הזוכים בהגרלה"
משתתפים מועמדים לזכייה אשר הוכחה זכאותם לקבלת הפרס ועמדו בכל יתר תנאי תקנון זה. 

 "משתתף/ים"
לקוחות החברה אשר ביצעו הזמנה (ואשר שילמו עליה) מאת החברה להשכרת רכב בחו"ל מהחברה (להלן, בהתאמה: "השובר" ו-"ההזמנה") במהלך תקופת המבצע, ואשר עמדו בכל הוראות תקנון זה. בכל אחת משמונה ההגרלות השבועיות שייערכו במהלך תקופת המבצע, יזכו להשתתף הלקוחות שהונפק עבורם שובר באותו שבוע, ועד ליום שלפני מועד עריכת ההגרלה, כמפורט בתנאי ההשתפות שבתקנון זה.
לעניין זה מובהר, כי זהות הלקוחות עבורם הונפק השובר כאמור, תיקבע על פי הנתונים המצויים בידי החברה, כפי שהתקבלו מאת הלקוחות ו/או מי מטעמם בעת מילוי פרטיהם במסמכים הרלוונטים לצורך הנפקת השובר. האחריות על מילוי מסמכים אלו באופן מלא ומדויק חלה אך ורק על המשתתף ולחברה ו/או למפקח אין ולא תהיה כל אחריות על מסירת הנתונים הנ"ל. 

 "פרס"

הפרס מפורט בסעיף 5 לתקנון זה.
 


"תקופת המבצע"

החל מיום 18.06.17 בשעה 00:00 ועד ליום  12.8.17 בשעה 00:00

החברה רשאית לשנות את תקופת המבצע, להאריך או לקצר או לבטל באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. 
 

2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או ההגרלה בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך, כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין בכל עת באתר האינטרנט של החברה ובמשרדי המפקח, שם ניתן יהיה לעיין בתקנון בתיאום מראש.
2.3. הכותרות שניתנו לסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחות הקריאה של התקנון בלבד ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ופרשנותו של תקנון זה.
2.4. בתקנון זה השימוש הינו בלשון יחיד זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3. תנאי השתתפות בהגרלה
התנאים להשתתפות במבצע הינם כדלקמן:
3.1. כדי להשתתף באחת מהגרלות המבצע, על לקוח החברה לבצע תשלום בפועל בגין ביצוע הזמנה להשכרת רכב בחו"ל בתוך תקופת ההשתתפות במבצע, כאשר הראייה היחידה לביצוע התשלום כאמור תהא הנפקת שובר השכרה ללקוח מאת החברה, אשר מהווה תנאי סף להשתתפות בהגרלה (על פי מספר השובר שיופיע על גבי השובר שיינתן ללקוח).
3.2. השתתפות במבצע ובהגרלה, תתאפשר רק לאחר שהמשתתף נתן את הסכמתו לתנאי תקנון זה, כפי שהתפרסם בעיתונות הכתובה ובאתר האינטרנט של החברה.
3.3. מובהר, כי תנאי להשתתפות בהגרלה הוא עמידה בכל דרישות לעיל, ועמידה ביתר תנאי תקנון זה.
3.4. בהגרלה לא יהיו רשאים להשתתף או לזכות: מנהלי ועובדי החברה, המפקח ועובדיו, עוזר עורכת ההגרלה ועובדיו ובני משפחותיהם של כל הנ"ל. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.
3.5. ההשתתפות בהגרלה כפופה לעמידה בתנאים המפורטים בתנאים המפורטים בהיתר הכללי.
3.6. פרסים יחולקו לבגירים בלבד ("בגיר" - כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב- 1962). פרס שזכה בו קטין, ייוחס לאפוטרופוסים של אותו קטין, והם יחשבו זוכים לכל דבר ועניין.

4. מפקח
4.1. כמפקח על המבצע כולו ישמש רו"ח חיים סלה, מרחוב פסח לב 4 א.ת צפוני, לוד. המפקח יפקח על ביצוע ההגרלה כמפורט בתקנון זה ועל פי הוראות ההיתר הכללי.
4.2. המפקח או נציג מורשה מטעמו ידאגו לקיום כללי המבצע.
4.3. בסמכותו של המפקח לפסוק בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתתף כלשהו ובין המשתתפים לבין עצמם או בקשר לכל טענה של זכייה או של טוען לזכייה. כן יהיה המפקח מוסמך לפסוק בכל הקשור לכשירותם של משתתפים להשתתף במבצע, לפסילתם של משתתפים מלהשתתף במבצע וכן במקרה של אי הבנה או פרשנות התקנון ו/או במקרה בו עולה חשד כי נפל פגם ו/או מכל סיבה הקשורה לתרמית או כל סיבה רלוונטית אחרת. פסיקתו של המפקח תהא סופית ואינה ניתנת לערעור.

5. הפרס
5.1. הפרס הוא מתן זיכוי מלא לזוכה בהגרלה בסך השווה לסכום ששולם לחברה בגין ביצוע ההזמנה שהקנתה לו את הזכייה בהגרלה. הזיכוי יינתן עבור כרטיס האשראי אשר באמצעותו שילם הזוכה לחברה את התשלום בגין ההזמנה הזוכה כאמור. במקרה בו, מכל סיבה שהיא, לא יתאפשר זיכוי כרטיס האשראי כאמור, או במקרה בו התשלום בגין ביצוע ההזמנה שולם באמצעי תשלום אחר, תעניק החברה לזוכה פרס חלופי, שייבחר על פי החלטתה הבלעדית, ובלבד שערכו לא יפחת מהסכום אותו שילם הזוכה בגין ההזמנה הזוכה.
5.2. במסגרת המבצע, יוענקו עד 8 פרסים כאמור.
5.3. מובהר, כי זהות הזוכה בהגרלה תיקבע על פי הפרטים המופיעים על גבי השובר הזוכה, המצויים בידי החברה, כפי שהתקבלו אצלה במסגרת ביצוע ההזמנה בגינה הונפק השובר.
5.4. עוד מובהר, כי כרטיס האשראי אשר יזוכה כאמור לצורך הענקת הפרס, הוא כרטיס האשראי אשר באמצעותו שולם בפועל התשלום בגין ההזמנה הזוכה, בין אם הוא שייך לזוכים בהגרלות, על שמם הונפק השובר הזוכה ובין אם הוא שייך לאדם אחר. מרגע זיכוי כרטיס האשראי כאמור, ייחשב הדבר כאילו הוענק הפרס לזוכים בהגרלות בהתאם לתנאי התקנון, והזוכים בהגרלות מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין.
5.5. להסרת ספק, מובהר כי זוכה בהגרלה יהא זכאי לזיכוי כאמור בסעיף זה, רק בגובה המחיר ששילם בגין ההזמנה אשר מספר השובר שהונפק עבורה הקנה לו את הזכייה בהגרלה, ולא יהיה זכאי לכל פרס ו/או זיכוי בגין הזמנות אחרות שביצע, אם ביצע, במהלך תקופת המבצע, אשר מספר השובר שהונפק עבורן לא עלה בגורל.
5.6. כל משתתף במבצע ההגרלות יוכל לזכות בפרס אחד בלבד לכל היותר.
5.7. לא ניתן להמיר או לשנות את הפרסים וצורת מסירתם בכל אופן שהוא.
5.8. קבלת הפרסים אינה מותנית בתשלום כלשהו לחברה ו/או למי מטעמה.

6. ההגרלה
6.1. ההגרלה הראשונה תיערך ביום 25.06.17 בשעה 10:00 במשרדי החברה, ובכל יום א' לאחר מכן (באותה שעה ומקום), עד ההגרלה האחרונה, ביום א', 13.08.17 (סה"כ 8 הגרלות במהלך תקופת המבצע). כל מספר שובר שהוזן למערכת בהתאם להוראות תקנון זה, ישתתף בהגרלה הקרובה ביותר למועד בו הוזן (אך מספר שובר שהוזן אחרי השעה 23:59 ביום ש' שלפני יום ההגרלה, לא ישתתף בהגרלה שלמחרת אלא רק בהגרלה של השבוע העוקב, אם קיימת).
6.1.1. אופן עריכת ההגרלה:
במועד עריכת כל אחת מההגרלות, יסמן באופן אקראי (על ידי עכבר או מקלדת המחוברים למחשב) המפקח, או מי שמורשה מטעמו, מספר שובר אחד מתוך רשימת כלל מספרי השוברים המשתתפים בהגרלה, אשר הוזנו לקובץ מסד נתונים במחשב, בהתאם להוראות התקנון, וזאת מבלי להביט ברשימה ו/או במסך המחשב בו מוצגת הרשימה.
6.2. כל אחת מההגרלות תיערך במשרדי החברה ברח' פסח לב 4 א.ת צפוני, לוד או במיקום אחר עליו תורה החברה, בפיקוח המפקח.
6.3. בכל אחת מההגרלות יוגרל פרס אחד בין הלקוחות הזכאים להשתתף בהגרלה.
6.4. לאחר קיום כל הגרלה ובחירת הזוכה בה, ייבחרו שלושה מספרי שוברים נוספים לזכייה אשר יבואו במקום מספר השובר הזוכה, ואשר ישמשו כמועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם (להלן: "זוכי מילואים"), במקרה בו מסיבה כלשהי (בין אם המפורטת בתקנון זה ובין אם סיבה אחרת) המועמד לזכייה לא יוכל לממש את הזכיה ו/ או יתברר כי לא היה זכאי להשתתף בהגרלה במקרה ו/או זכייתו תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה. זוכי המילואים ימוספרו מהמספר הנמוך לגבוה על פי סדר העלאתם בגורל, ולפי סדר זה יקבע דירוגם כזוכי מילואים. אותר זוכה ולא בוטלה זכייתו – לא יהיו המילואים זכאים לכל פרס שהוא.

7. איתור הזוכים
7.1. עם תום כל אחת מההגרלות, יקבלו המועמדים לזכייה הודעה טלפונית וכן הודעה באמצעות דואר אלקטרוני ובדואר רשום בדבר זכייתם למספר הטלפון ולכתובת המופיעים על גבי שובר ההשכרה אשר מספרו עלה בגורל.
7.2. הניסיונות ליצור קשר טלפוני עם המועמד לזכייה ייעשו ביום ההגרלה עצמה, במרווחי זמן סבירים ולכל הפחות ייעשו שלושה (3) ניסיונות. בנוסף, יתבצעו ניסיונות לאיתורו הטלפוני של המועמד לזכייה בפרס עד לתום שלושה (3) ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה השמינית והאחרונה במסגרת המבצע.
7.3. מועמד לזכייה יהא זכאי לקבל את הפרס עד למועד של 30 יום מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום, בדבר זכייתו, לפי המאוחר מבינהם (להלן: "מועד קבלת הפרס").
7.4. מועמד לזכייה שלא עלה בידי החברה לאתר ולהעניק לו את הפרס עד למועד קבלת הפרס, ו/או מועמד לזכייה אשר נפסל מסיבה אחרת לפי תנאי תקנון זה לא יהיה זכאי לפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור, החברה תנסה ליצור קשר עם זוכה המילואים הבא אחריו, וכך הלאה עד שיאותר זוכה מילואים העומד ביתר תנאי תקנון זה. במידה ולא אותרו ו/או נפסלו מכל סיבה שהיא, המועמדים לזכייה וכל זוכי המילואים, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים לרבות שלא לחלקם למשתתפים, בכפוף לדין.
7.5. החברה תפרסם את שמות הזוכים בהגרלה בהתאם לקבוע בהיתר הכללי.
7.6. זוכה אשר נפסל לא יהיה זכאי לפרס ולא יהיה זכאי לכל פיצוי אחר מהחברה.

8. פרסום הזוכים
8.1. מבלי לגרוע מכל חובת פרסום על-פי ההיתר הכללי, ככל שקיימת, החברה תהא רשאית לפרסם את שמות הזוכים בהגרלה, מענם, תמונותיהם ופרטים נוספים אודותיהם באופן ובמועדים שיקבעו על פי שיקול דעתה של החברה. מובהר כי הפרסום הוא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לכל דין. 
כל אדם המשתתף בהגרלה נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו כאמור לעיל, במידה ויוכרז כזוכה בהגרלה.
8.2. משתתף יוכל להודיע על חוסר הסכמתו לפרסום פרטיו כאמור בסעיף זה בקשר להגרלה בהודעה בכתב למפקח. במקרה כזה, יפורסמו רק הפרטים שההיתר הכללי דורש לפרסמם לגבי הזכייה, בהתאם להיתר. לא ניתן לסרב לפרסום זה.

9. כללי
9.1. יצוין, כי מלבד התשלום עבור הנפקת השובר, ההשתתפות במבצע איננה כרוכה בתשלום כלשהו לא בכסף ולא בשווה כסף לחברה ו/או למי מטעמה.
9.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין במשרדי החברה, במשרדי המפקח בכל עת לשימושו של המשתתף.
9.3. הוראות תקנון זה, ככל שהן נוגעות להיבטי ההגרלה של המבצע, כפופות להוראות ההיתר הכללי.
9.4. למשתתף ידוע כי על אף מאמצי החברה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, בכל שלב משלבי המבצע.
9.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף במבצע כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד' בקשר עם מבצע ההגרלה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו"ב, שאינם תלויים בחברה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
9.6. החברה איננה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.
9.7. הפרסים במבצע אינם ניתנים להמרה. החברה תהא רשאית להחליף ו/או לשנות את הפרסים במבצע בפרסים דומים, על פי שיקול דעתה תוך מתן הודעה מראש.
9.8. הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
9.9. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, על פי שיקול דעת החברה באישור המפקח.
9.10. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע או את המבצע כולו, על פי שיקול דעתה, במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף במבצע, עקב אילוצים שאינם תלויים בה ומכל סיבה אחרת, והכל בכפוף לאישור המפקח על ההגרלה.
9.11. החברה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המבצע, לרבות, מועדי ההגרלות, אופן ביצוע ההגרלות, סוגי וכמויות הפרסים, ואופן חלוקת הפרסים, על פי שיקול דעתה, הכל במקרים אשר יצדיקו עדכון מעין זה, וזאת תוך מתן פרסום סביר.
9.12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו לאחר סיום תקופת המבצע, בכפוף לדין.
9.13. כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכים במבצע ויהיו על חשבונם ועל אחריותו של כל זוכה בלבד. החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם יידרש לכך על-פי דין, את פרטי הזוכים ו/או ניכוי מס במקור. החברה לא תשא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.
9.14. כל השעות הן לפי שעון ישראל, ובהתאם לשעות מערכות החברה.
9.15. החברה רשאית על פי שיקול דעתה לדחות ו/או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכאותו לפרס ו/או מועד אחר, בכפוף להוראות הדין. בעשותה כך תפרסם החברה את דבר השינוי באופן סביר או תודיע למשתתף.
9.16. החברה תהיה רשאית לפרסם את דבר הזכייה בפרסים ולעשות בפרסום זה שימוש לשם קידום מכירותיה.
9.17. מידע ופרטים על המבצע ניתן לקבל באתר האינטרנט של החברה www.hertz.co.il וכן באמצעות המפקח בטל': 03-6841000 או בכתובת אימייל liat@hertz.co.il.