תקנון מועדון Diamond

תקנון מועדון ההטבות
Hertz Diamond Club (להלן: "המועדון")

1. כללי

1.1. החברות במועדון כפופה לכללים, לתנאים, לחוקים, למדיניות ולנהלים אשר חברת קשר רנט א קאר בע"מ (לעיל ולהלן: "החברה ו/או הרץ ו/או Hertz"), רשאית לאמץ ולשנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
1.2. צבירת הנקודות ופדיונן (להלן: "התכנית"), כפופה לתקנון המועדון, כפי שייקבע ויפורסם על ידי הרץ מעת לעת.
1.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרץ שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להפסיק או לקבוע ולערוך שינויים בכללי התכנית ו/או התקנון ללא הודעה מוקדמת, , לרבות אך לא רק בדרך צבירת הנקודות בתכנית, שינוי פרק הזמן בו ניתן לנצל נקודות הנצברות בתכנית, שינוי ההטבות הניתנות בתכנית ועוד.
1.4. זכאים להצטרף למועדון יחידים בלבד.
1.5. חבר אחראי להתעדכן בכללי התכנית ותנאי התקנון. לחבר או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה בקשר שינוי התקנון או התכנית.
1.6. התנאים שלהלן כתובים בלשון זכר אך מכוונים לזכר ונקבה כאחד.
1.7. עם הצטרפותו למועדון מסכים החבר לכל התנאים והתניות וההודעות המפורטים בתקנון זה.


2. הצטרפות למועדון


2.1. ההצטרפות למועדון כרוכה בתשלום חד פעמי של 75ש"ח, למעט במקרים של מבצעי הצטרפות מיוחדים שיערכו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרץ. דמי ההצטרפות לא יוחזרו מכל סיבה שהיא אלא כאמור בסעיף 2.5. הרץ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי ההצטרפות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת.
2.2. תוקף החברות במועדון הינה ל- 3 שנים למעט במקרים של מבצעי הצטרפות מיוחדים שיערכו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרץ. בתום התקופה ניתן יהיה לחדש את החברות בהתאם לתנאים המפורסמים באתר האינטרנט של הרץ.
2.3. החברות במועדון אינה ניתנת להעברה לאחר, ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף.
2.4. לחבר יונפק כרטיס מועדון שמי, אשר אינו ניתן להעברה ואשר יהיה בתוקף לתקופה המצוינת עליו בלבד. הכרטיס תקף להשכרות בארץ ולהשכרות לחו"ל, אשר התשלום עבורן נעשה ישירות למרכז ההזמנות בארץ בתוכנית MegaHertz בלבד (להלן: "השכרת רכב לחו"ל"). השימוש בכרטיס המועדון ייעשה על ידי החבר בלבד.
2.5. חבר יוכל לבטל את הצטרפותו למועדון בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ביטול החברות יתאפשר רק אם לא נעשה כל שימוש בכרטיס והלקוח לא ייהנה מהטבה.


3. צבירת "שקלי Hertz" 


3.1. צבירת "שקלי Hertz" תתאפשר רק על פי הכללים המפורטים בתקנון, ובכל מקרה ההחלטה בדבר צבירת הנקודות שמורה להרץ בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
3.2. צבירת "שקלי Hertz" תתאפשר רק לאחר קבלת מספר רישום למועדון.
3.3. לא תתאפשר צבירה רטרואקטיבית של "שקלי Hertz".
3.4. בעת ביצועה של הזמנה להשכרת רכב בארץ או לחו"ל, בין אם ההזמנה נעשית באמצעות נציג שירות טלפוני או על ידי נציג שירות בסניף השכרה, על חבר  המעוניין לצבור "שקלי Hertz", לציין בפני נציג השירות כי הינו חבר ולמסור את מספר החברות במועדון. חבר שלא פעל כאמור לעיל לא יהיה זכאי לצבירת "שקלי Hertz". 
3.5. לא תהיה צבירה של "שקלי Hertz" על חיוב בהשכרה שסכומו מתחת ל- 100$.
3.6. לא תהיה צבירה של "שקלי Hertz" על הזמנות ששולמו ב"שקלי Hertz".
3.7. הצבירה אינה תקפה על מחירונים מוזלים או על מחירי מבצע.
3.8. אין כפל מבצעים והנחות.
3.9. צבירת "שקלי Hertz" בגין השכרת רכב לשימוש בארץ:
3.9.1. בגין כל 100$ חיוב בהשכרה יומית / שבועית – יצבור החבר 15 "שקלי Hertz".
3.9.2. בגין כל 100$ חיוב בהשכרה חודשית (30 יום) – יצבור החבר 5 "שקלי Hertz".
3.9.3. הצבירה תקפה על תעריפים מקומיים בלבד (תעריף PRTR) ואינה כוללת תוכניות משולמות מראש, היינו תוכניות בהן התשלום אינו נעשה ישירות לתחנת ההשכרה.
3.10. צבירת "שקלי Hertz" בגין הזמנת רכב בארץ לשימוש בחו"ל:
3.10.1. בגין כל 100$ חיוב על השכרת רכב לחו"ל יצבור החבר 15 "שקלי הרץ".
3.10.2. הצבירה תקפה על מחירון MegaHertz בלבד.


4. הנחת מועדון


כרטיס המועדון מקנה:
4.1. %13 הנחה על השכרת רכב לחו"ל בעת הזמנת רכב לחו"ל אשר התשלום עבורו נעשה ישירות למרכז ההזמנות בארץ, בתוכנית MegaHertz בלבד.
4.2. %13 הנחה על השכרת רכב בארץ, על מחירון בסיסי בלבד (PRTR).
5. מימוש "שקלי Hertz" לצורך ביצוע תשלום בגין השכרת רכב בארץ או לחו"ל
5.1. לפני תשלום בגין שובר השכרת רכב לחו"ל או לפני שכירת רכב בארץ, על החבר לשלוח לנציג השירות המבצע את ההזמנה, אישור חתום על ידי החבר, המאשר את תשלום ההשכרה, או חלקה, ב"שקלי Hertz".
5.2. בהשכרת רכב בארץ ניתן לשלם ב"שקלי Hertz" רק בגין תעריפים מקומיים המוצעים במרכז ההזמנות או בסניפי החברה השונים, ורק בגין מחיר ההשכרה בלבד.
5.3. כך, תשלום בגין מע"מ, דלק, קנסות, דוחות, תאונות, אגרות למיניהן או כל תוספת אחרת אשר אינה חלק ממרכיב ההשכרה, אינן נחשבים חלק ממחיר ההשכרה ולא ניתן יהיה לשלמם עבורם באמצעות "שקלי Hertz".
5.4. בהשכרת רכב לחו"ל, ניתן יהיה לשלם ב"שקלי Hertz" רק בגין הזמנת שובר ישירות ממרכז ההזמנות בארץ ורק בגין תכנית MegaHertz בלבד.


6. פרטיות


6.1. ידוע לחבר כי נתונים אודותיו יוחזקו במאגרי מידע ממוחשבים אשר בבעלותה של הרץ וייעשה בהם שימוש על ידי הרץ ו/או חברות קשורות למטרות תפעול, אספקה ופיתוח שירותים, שיפור שירות, ניתוח נתונים, חיוב, קשרי לקוחות, דיוור, שיווק ושירות לקוחות. המידע עשוי להיות מועבר לכל גורם חיצוני שימצא לנכון, לרבות לחו"ל, לצורך המטרות המנויות לעיל בלבד ובכפוף להוראות כל דין. אין החבר חייב למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו המלאה.
6.2. החבר מאשר בזאת כי הרץ תוכל להעביר את כל המידע אודותיו, כפי שנצבר במאגרי המידע של הרץ לצד שלישי, במסגרת העברת עסקי הרץ (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. כל זאת בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על הפרטים האישיים של החבר, ועל הנתונים שיועברו לחבר, כפי שעולה מהתחייבות זו בהתאם להוראות תקנון זה.
6.3. הרץ תהיה רשאית לעשות כל שימוש במידע שמסר החבר, או שנאסף לגבי החבר לצרכיה הפנימיים של הרץ או חברות קשורות, הגם שלא לצורך אספקת שירות עבור החבר, ככל שאינו מזהה את החבר באופן אישי (ובכלל זה, פילוח מידע לצרכים סטטיסטיים, שיווק ועוד).
6.4. החבר יהיה אחראי לדווח להרץ בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים. הרץ לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם המועדון בגין אי עדכון פרטיו האישיים של החבר.


7. משלוח פרסומות


7.1. הרץ או מי מטעמה, תהייה רשאית לפנות לחבר מעת לעת לצורך משלוח דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף במבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות שונות, עריכת סקרים וכד', וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS) וכד'.
7.2. החבר יכול לסרב בכל עת למשלוח הודעות שיווקיות, וזאת באמצעות פנייה להרץ בטלפון מספר 3113* או באמצעות משלוח דוא"ל לכתובת
Diamond@hertz.co.il.


8. שונות


8.1. כל סכסוך או מחלוקת שיתגלו בין הצדדים בקשר לתקנון זה יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים מן הבחינה העניינית בתל - אביב יפו בלבד.
8.2. נוסחו המחייב של התקנון, אשר יעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרץ, יפורסם במשרדי הרץ ובאתר האינטרנט של הרץ בכתובת:
www.hertz.co.il.