חוזה השכרת רכב בישראל

 

תעריפי ההסכם

תעריפי ההסכם משתנים מעת לעת ,לרבות סכום דמי הטיפול בדוחות חנייה ובנסיעות כבישי אגרה וחיובים נוספים ואלו יהיו בהתאם לתעריפים אשר יופיעו בהסכם ההשכרה במועד ההשכרה.


 תנאי חוזה השכרת רכב בישראל

 

1. בחתימתנו הננו מאשרים לחברה להסב על שמנו דוחות חניה ולחייב את כרטיס האשראי בכל קנס, אגרה, נסיעה בכבישי האגרה או היטל שיוטלו על הרכב בתקופת השכירות וכן דמי טיפול בקשר אליהם כמפורט בטבלת המחירים שלעיל, הננו מאשרים לחברה לגבות את דמי הטיפול מיד עם קבלת הדוח ו/או הקנס ו/או האגרה ואף אם התשלום יבוצע על ידינו באופן ישיר.
2. שוכר שיחזיר  רכב שכור עם כמות דלק פחותה מאשר כמות הדלק שהייתה ברכב במועד קבלתו, יחויב במחיר הדלק על פי מחירון
חברת פז בשירות מלא בתחנות לפני מע"מ כפי שיהיה תקף באותה עת, בצירוף דמי טיפול בשיעור של 58% ובתוספת מע"מ.
3. ידוע לי, כי בגין כל אובדן ו/או נזק לרכב כתוצאה מאי נעילתו ו/או נעילתו ללא הפעלת המיגון, ו/או כשהמיגון אינו תקין, ו/או עזיבת
הרכב כשהמפתחות בתוכו ו/או השארת קוד המיגון גלוי, אחויב לפצות את קשר במלוא ערך הנזק  ו/או האובדן שייגרמו.
4.כל נזק, מכל סוג שהוא, במרכב התחתון ו/או בכל חלק שבתחתית הרכב, הנגרם בזדון או כתוצאה מנהיגה שלא בהתאם להוראות הסכם זה לרבות חלקי פח מתלה מכניים ומערכת פליטה וכן נזק בצמיגים הינו באחריות השוכר בלבד ואינו כלול בכיסוי כלשהו.
5. במקרה של אי החזרת הרכב בתאריך החזרה המשוער, כמו גם במקרה  של  השכרות  חודשיות  מתחדשות  תיחשב  חתימתי  על  הסכם
זה  כחתימה  על  הסכם  להשכרה  נוספת  ו/או  מתמשכת  ו/או  להארכת ההסכם  לתקופה  בלתי  קצובה,המעידה על אישורי לחיוב
כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר בכל חודש בגין שכירות הרכב.  במקרה זה יחשבו תנאי ההשכרה כממשיכים עד להחזרת הרכב  (למעט שינוי בתעריף) גם אם חתימתי אינה מופיעה על גבי חוזי ההשכרה הנוספים. 
6. בחתימתי הנני מאשר שקראתי את תנאי השכירות, התעריפים החיובים וההוראות המופיעים בכל עמודי ההסכם, לרבות
התחיייבותי לתשלום, קיבלתי עותק מן ההסכם לידי ולאחר שהבנתי את תוכנו ומשמעותו, הנני מסכים לכל האמור בו ומאשר לחייב אותי באמצעות כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי חיוב אחר בכל סכום בו אהיה חייב בהתאם לתנאי ההסכם,  גם  במקרה בו
סכום זה יעלה על סכום הפקדון,
אם השוכר הינו תאגיד, אני הח"מ ערב אישית לתשלום חובות השוכר.

חתימת השוכר______________   חתימת הנהג: ______________     טופל ע"י נציג הרץ: ______________
 


קשר רנט א קאר בע"מ (להלן: "קשר")משכירה לשוכר את הרכב בכפוף לכל התנאים, ההוראות והתעריפים המופיעים בהסכם זה משני צידיו. לעניין הסכם זה יחולו ההגדרות הבאות: הרכב – הרכב המופיע בהסכם זה או כל רכב חליפי שניתן לשוכר במקומו; תקופת השכירות – התקופה המתחילה במועד מסירת הרכב ועד מועד החזרת הרכב בפועל; השוכר – הנהג ו/או הנהג הנוסף ו/או כל מי שחתום על הסכם זה, בין אם מדובר ביחיד ובין אם בגוף מאוגד; חודש – 30 ימים (וזאת אף אם בחודש מספר ימים שונה)  * תעריף חודשי – חישוב מחיר יומי ביחס למחיר החודשי יעשה ע"י חלוקת המחיר החודשי ב 30 ( ללא תלות במספר הימים בחודש). אתר האינטרנט– אתר האינטרנט של קשר שכתובתו www.hertz.co.il.  במקרה של גוף מאוגד רשאים יהיו לנהוג ברכב רק הנהג והנהגים הנוספים המורשים המפורטים בהסכם זה.

1. מסירת הרכב והחזרתו:

הרכב נמסר לשוכר לתקופה קצובה מראש, במצב כללי תקין וללא פגמים ו/או ליקויים, למעט אלו שסומנו. השוכר מתחייב להחזיר את הרכב לקשר באותו מצב, במקום ובתאריך החזרה המוסכם המצויינים בהסכם זה. יובהר כי השוכר אינו רשאי לבצע כל טיפול ו/או תיקון ברכב, ו/או התקנות למעט תיקון תקרים. כמו כן אינו רשאי לבצע כל שינוי, החלפה ו/או תוספת לרכב.בגין רכב אשר יוחזר במצב הדורש ניקיון ושטיפה מיוחדת לרבות רכב שעישנו בו יחויב השוכר בעלות שטיפה מיוחדת.

ניתן להחזיר את הרכב לפני תום מועד ההשכרה המקורי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, בשעות פעילות הסניף. השוכר יחוייב בהתאם למספר ימי ההשכרה בפועל כפול המחיר היומי הנהוג באותה עת ובהתאם להגבלת הקילומטר היומית הקבועה במחירון.
השוכר רשאי להתקשר בהסכם מנוי עם כבישי  האגרה. ככל שהתקשר השוכר עם כביש אגרה, האחריות לסיום ההתקשרות והפסקת המנוי היא של השוכר בלבד לרבות הסרת מכשיר הפסקל ו/או כל מכשיר אחר.(הורדת הפסקל אינה מספיקה). ככל שלא יבטל השוכר את המנוי, הוא ישא בכל נזק הקשור בכך. ככל שיתקשר השוכר במישרין עם כבישי האגרה, לא ידרש לדמי טיפול בגין התשלום עבור השימוש בכבישי האגרה. ככל שידוע למשכירה, בהתקשרות טלפונית לצורך עריכת מנוי, יכנס המנוי לתוקף ממועד ההתקשרות.

יום השכרה הינו 24 שעות משעת חתימת ההסכם. כל שעה של איחור בהחזרת הרכב, תחויב לפי שליש מהתעריף היומי. בגין איחור מעבר ל- 3 שעות השוכר יחויב בעלות יום השכרה מלא. על השוכר לקבל את הסכמתה המפורשת של קשר על כל איחור בהחזרת הרכב. אי החזרת הרכב לקשר במועד המוסכם, ללא קבלת הסכמת קשר, תיהווה הפרת הסכם ותיחשב כגניבה המקנה לקשר את כל הסעדים שבדין, לרבות עיכוב מסמכים ו/או חפצים אישיים של השוכר עד לתשלום מלוא חובו ו/או תפיסת חזקה ברכב וכניסה לכל מקום בו הרכב יוחזק על מנת לתופסו ולהשיבו לקשר.

החזרת הרכב הינה לסניף המצוין בהסכם , בגין הפרה השוכר יחויב  ב50 $ דמי טיפול ( במידה והוחזר לסניף נתב"ג , ים המלח ו/או אילת , השוכר יחויב גם בתוספת מקומית )  .


2 . ביטוח נזקי גוף:

קשר מסדירה כיסוי ביטוחי לביטוח חובה בלבד לשוכר בלבד, בהתאם לפוליסת אחריות לנזקי גוף, הנדרשת לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל – 1970 .ההוראות, התנאים והסייגים של הפוליסה האמורה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה כאילו פורטו בו במלואם.

3. אחריות לאובדן או לנזק:

בקרות אובדן ו/או נזק בתקופת השכירות לרכב ו/או לצד ג' כתוצאה מרשלנות או זדון המשתמש ברכב ו/או בנסיבות שהינן הפרת הוראה מהוראות הסכם זה  - לרבות שימוש ברכב שלא על ידי המורשים לנהוג בו - ישלם השוכר לקשר, מיד ע"פ דרישתה הראשונה, את כל הנזקים, ישירים ועקיפים (גם אם הנזקים לא תוקנו) לרבות השבתת הרכב, ירידת ערך, שכ"ט עו"ד, גרירה וחילוץ, עלויות תפעול ועובדים, ההפסדים  - לרבות שווי הרכב במקרה של גניבה - וההוצאות של קשר, לרבות אלו שקשר תיתבע לשלם ע"י צד ג' בקשר לכך. קיים השוכר את כל הוראות הסכם זה במלואם, ונעשה שימוש ברכב רק על ידי המורשים לנהוג בו, והשוכר בחר במעמד חתימת ההסכם בסעיפים שלהלן*, ושילם את כל הסכומים המגיעים ממנו ע"פ הסעיפים הללו, תחולנה ההוראות הבאות (בהתאם לביטוחים אותם רכש השוכר):
א. "כיסוי לנזק תאונתי" CDW) ) – כיסוי לנזקי הרכב השכור ולרכב צד ג' אשר נגרמו כתוצאה מהתנגשות, תאונה או התהפכות. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יצוין, כי בגין כל מקרה ישלם השוכר דמי השתתפות עצמית למעט אם רכש "ביטול השתתפות עצמית" (SCDW). במקרה של נזק קטן (הנמוך מסכום ההשתתפות העצמית) יחויב השוכר בהתאם לסוג הנזק ו/או לטבלת המחירים המוצגת בסניף ההשכרה ובאתר האינטרנט, גם במקרה בו לא יתוקן הנזק.     במקרה שהשוכר יסרב לרכוש CDW, וקשר תסכים לכך, הוא יחויב ברכישת  TPPD .  
ב. "כיסוי נזק לצד ג' " בלבדTPPD) )  – כיסוי לנזקי רכב צד ג' בלבד.יובהר, כי במקרה של נזק לרכב, השוכר ישלם לקשר, מיד ע"פ דרישתה הראשונה, את כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות שנגרמו לקשר ולרכב כתוצאה מקרות האובדן ו/או הנזק וכי בנוסף, בכל מקרה של נזק לרכב צד ג', ישלם השוכר דמי השתתפות עצמית.
ג. "כיסוי בגין גניבה"TP) ) – כיסוי לנזקים אשר נגרמו כתוצאה מגניבת הרכב, גניבת חלקיו או לנזק שנגרם לרכב כתוצאה מניסיון גניבה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל יצוין, כי בכל מקרה, ישלם השוכר דמי השתתפות עצמית למעט אם רכש "ביטול השתתפות עצמית" (STP).
ד. שירותי דרך פרימיום"  - ככל שרכש הלקוח כיסוי דרך פרימיום, יהנה הלקוח מ: (1) המצאת מפתח שאבד/ננעל ברכב לרבות גרירת הרכב במקרה הצורך (וזאת מבלי לגרוע מחובת הלקוח בתשלום לקשר בגין שכפול המפתח ו/או קידודו) (2) שירותשלהחלפת צמיג לצמיג הרזרבי במקרה של תקר (וזאת מבלי לגרוע מאחריות הלקוח לתיקון הצמיג התקול), (3) אספקת דלק לרכב שנתקע ללא דלק (5 ליטר) (4) פטור מהשתתפות עצמית בגין תיקון שבר לשמשה .
 

* לקשר הזכות להתנות את הסכמתה להשכרת הרכב ברכישת אחד או יותר מהכיסויים הנ"ל ע"י השוכר.
קשר אינה אחראית בצורה כלשהיא ואין הכיסוי חל על אובדן ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לשוכר לרכושו ו/או לצד ג' כלשהוא בקשר עם איחור במסירת הרכב, הפעלת הרכב, לאבדן או נזק לרכוש ו/או לחפצים אישיים אשר הושארו בתוך הרכב.

4. תנאי שימוש:

השוכר מתחייב כי במהלך כל תקופת השכירות יחזיק ברישיון נהיגה תקף וכי ישתמשו ברכב רק מורשי הנהיגה הנקובים בהסכם ולהם רישיון נהיגה בתוקף. השוכר אחראי לכל שימוש שיעשה ברכב לרבות ככל שייעשה שלא על ידי השוכר ו/או שלא למטרת השכירות. באם השוכר הינו גוף מאוגד הריהו מתחייב כי ברכב ינהג רק מורשה נהיגה מטעמו בהתאם להסכם, וכי אותו מורשה נהיגה הונחה למלא אחר כל הוראות הסכם זה.
השוכר מתחייב להעמיד את הרכב לבדיקת קשר בכל עת שידרש לכך שאם לא יעשה כן, ישא בכל הנזקים הישירים והעקיפים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב השוכר לא להשתמש ברכב ולא להרשות השימוש בו בניגוד להסכם זה, לכל נוהג, חוקי תנועה תקנות התעבורה פקודת התעבורה וע"פ כל דין אחר ובפרט:
1. להסעת נוסעים ו/או להובלת מטען בשכר או בתמורה ישירה או עקיפה.
2. לנסיעה בדרכים, נתיבים,  שבילים או שטחים שאינם מתאימים מסיבה כלשהי לשימוש ברכב ו/או הגישה אליהם אינה סבירה ביחס לרכב
3. לדחיפה או לגרירה של כלי רכב, נגרר או כל חפץ אחר.
4. לתחרות, למבחנים, למירוץ או למטרת לימוד נהיגה.
5. כאשר השוכר או כל אדם אחר מצוי תחת השפעת אלכוהול או סמים.
6. כניסה לשטחי A ( שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית ) ולכל מקום שהכניסה אליו מסוכנת או אסורה ע"י רשות מוסמכת כלשהיא.

5. חיובים:

השוכר אחראי לשלם לקשר במועד החזרת הרכב או אחת לחודש (המוקדם מביניהם), או בכל מועד אחר אותו קבעה קשר, את כל הסכומים שיהא חייב בהם מכח הסכם זה וע"פ דין לרבות :
א. תשלום בגין השימוש ברכב בתקופת השכירות ובגין מספר הקילומטרים שהרכב נסע באותה תקופה (כולל תשלום על נסיעה מעבר למכסת הק"מ הנקובה בהסכם), וכן בגין כיסוי נזק תאונתי, נזק שאינו תאונתי, כיסוי נזק לצד ג', ו/או כל חיוב אחרכמתואר בהסכם, הכל לפי המקרה בתוספת מע"מ כדין. בתעריפים דולריים, המחיר הסופי בשקלים ייקבע על פי שער העברות והמחאות (מכירה) האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.
ב. דוחות קנסות תנועה ו/או חניה- השוכר ישלם את הקנסות והדוחות בעצמו ולא יאוחר מהמועד הנקוב בהן . בגין כל הסבת דוח ו/או קנס, ישלם השוכר למשכירה דמי טיפול בסכום המפורט בדף הראשון להסכם . בחתימתו על חוזה זה מאשר השוכר למשכירה להסב על שמו דוחות חנייה ותעבורה ולחייב אותו בדמי טיפול בגין כל הסבת דוי, וזאת מיד עם קבלת הדוח ואף אם השוכר שילם/ישלם את הדוח באופן ישיר . 
ג. כבישי אגרה- כמפורט  בסעיף 1 לעיל , השוכר רשאי להתקשר בהסכם מנוי עם כבישי האגרה לתקופת השכירות. במקרה בו השוכר לא יתקשר בעצמו עם כבישי האגרה, הוא יחוייב בתשלום עבור נסיעותיו בכבישי האגרה לפי התעריף למנויים באותו כביש אגרה, בתוספת  דמי טיפול בגין כל נסיעה כמפורט בדף הראשון של ההסכם.
ד. הוצאות תפיסת רכבים כולל הנזקים שנגרמו להם, עונשים, החרמות, השבתות כלי רכב, הורדתם מהכביש, אחסנתם, הפסד ימי השכרה מכל סיבה שהיא שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט וכל הוצאה אחרת שקשר תחוב בה בקשר לשימוש ברכב ע"י השוכר  לרבות אם מקורן בקנסות תנועה ו/או חניה ו/או בשימוש בכביש אגרה.
ה. כל הוצאה אחרת שקשר תוציא בשל אי תשלום חוב השוכר או בקשר לאי קיום התחייבויות אחרות של השוכר ע"פ הסכם זה לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
ו. כל ההוצאות עבור דלק ושמן שנבעו משימוש ברכב בתקופת השכירות ולא שולמו על ידי השוכר, בתוספת דמי טיפול.


השוכר מתיר לקשר לנכות ו/או לעכב מסכום הפיקדון כל סכום שיגיע לה מהשוכר ע"פ הסכם זה כאמור (גם לאחר מועד החזרת הרכב) וכן לחייב את כרטיס האשראי שלו בגין כל החיובים הנובעים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.


ז.תוספות מקומיות:
דמי שירות נתב"ג – נגבה עבור איסוף ו/או החזרה בשדה התעופה.
דמי שינוע אילת – כאשר האיסוף נעשה בתחנת אילת וההחזרה בתחנה אחרת, או להיפך.
דמי שינוע ים המלח – תוספת עבור איסוף בתחנת ים המלח והחזרה בתחנה אחרת, או להיפך.
כל תשלום ע"פ הסכם זה אשר לא ישולם ע"י השוכר במועד ישא ריבית פיגורים בשיעור המקובל על משיכות יתר לא מאושרות, באותה עת, בבנק לאומי לישראל בע"מ.

 

6. תאונות/ גניבות/מעשה פלילי/קלקול מכני:

במקרה של גניבה או תאונה או מעשה פלילי או קלקול מכני  בו מעורב הרכב בצורה כלשהיא, על השוכר לעצור את רכבו ולפי העניין:
א. להודיע על כך מיידית לקשר ולמשטרה,  לשלוח באופן מיידי לקשר דו"ח מפורט של תאונה /נזק /אובדן / גניבה, לפי העניין ולפעול בהתאם להנחיותיה.
ב. לא להכיר בטענות, דרישות ו/או תביעות כלשהן של צד ג' כלשהוא ולא למסור כל הודאה באחריות ו/או באשמה. מובהר בזה כי בגין כל יום איחור בהעברת דו"ח הנזק לקשר השוכר יחויב בתעריף יומי של השכרה .
ג. להשיג כל הפרטים האפשריים של העדים לתאונה ושל כלי הרכב והנהגים המעורבים בתאונה ולמסרם לקשר. למסור לקשר כל מסמך ולשתף פעולה עם קשר ועם מבטחיה בכל חקירה או הליכים משפטיים בקשר לתאונה ולתת ייפוי כח לקשר ו/או לעורכי דינה ו/או למבטחיה לפעול בכל הליך שקשר צד לו. המנעות מהאמור תחייב את השוכר בכל תשלום לרבות כזה שקשר תיתבע לשלם ע"י צד ג' כלשהוא.
ד. למסור לקשר כל תשלום שקיבל ואשר קשר זכאית לו.

באם רכב שהוכרז כרכב נגנב נמצא כעבור זמן, דמי ההשתתפות העצמית שחויב בהם השוכר יוחזרו לו בניכוי ההוצאות הישירות שנגרמו לקשר לצורך איתור הרכב.

7 . שמירה על הפרטיות ומאגרי מידע:

הפרטים שיימסרו על ידי השוכר ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר מידע ממוחשב של קשר וישמשו את קשר  וגופים מטעמה למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של השירותים של קשר, לרבות יצירת קשר עם השוכר באמצעות מסרונים (SMS) בנוגע לטיפולים שוטפים ברכב; שיפור שירות; הסבת דו"חות; חיוב; קשרי לקוחות, דיוור ושירות לקוחות, לרבות דיוור ישיר; שיווק; בדיקות סטטיסטיות לצרכיה הפנימיים של קשר. המידע עשוי להיות מועבר לחברות קשורות כגון חברות הבנות של קשר – קשר ליסינג , אוטוסנטר ולספקים שלנו בארץ ובחו"ל וכן לחברות אשר יספקו שירותים לשוכר (למשל: ספק כרטיסי האשראי וחברות המעבדות חיובים, מתווכים וסוכני נסיעות, מפעילי תוכניות חברות לה אתה זכאי) והכל לצורך המטרות המנויות לעיל בלבד ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, המידע עשוי להיות מועבר לרשויות החוק, בהתאם לדין, לרבות לצורך הסבת דוחות ו/או כאשר קשר מאמינה בתום לב כי הדבר נדרש להגנה על רכוש, על הציבור ועל קשר. הפרטים והמידע מועברים גם לחברת Hertz International אשר רשאית להעבירו לחברות קשורות כמו גם לקבלנים וזכיינים לצורך המטרות שהוגדרו לעיל.
בחתימתו על טופס זה, מצהיר השוכר כי הבין את מטרת מסירת המידע לחברה, כי אינו חייב למסור את המידע וכי מסירת המידע הינה מרצונו ובהסכמתו המלאה.
השוכר מאשר כי החברה תוכל להעביר את כל המידע אודותיו, כפי שנצבר במאגרי המידע שלה, לצד שלישי במסגרת העברת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. כל זאת בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על הפרטים האישיים של השוכר, כפי שעולה מהתחייבות החברה בהתאם להוראות הסכם זה.
השוכר מאשר כי ידוע לו כי ברכב יתכן ומותקנת מערכת לאיתור ו/או ניטור כלי רכב ו/או לניהול ציי רכב.בין היתר, בוחנת המערכת את אופי הנהיגה ומתריעה על סטיות מהתנהגות נורמטיבית. השוכר נותן את הסכמתו לקשר לעקוב אחר הרכב ולעשות שימוש בנתוניה לצרכיה. וכן כי במקרה וברכב מותקנת מערכת מיגון, אזי רשאית קשר, בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לחברה הממגנת לצורך בקשת איתור הרכב.

שליחת  חומרים תפעוליים ושיווקיים  בנושאים שקשורים להשכרת רכב:
פרטי השוכר ישמשו את קשר ו/או חברות בנות של קשר ו/או חברות קשורות לצורך משלוח דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף במבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות שונות, עריכת סקרים וכד' (להלן: "חומר פרסומי"), וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות  מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS) וכד'.
 לא תודה – לא לשלוח פרסומות (עדיין נשלח עדכונים הנוגעים לשירות ולהסכם). (גם אם לא תסמן כלום עכשיו, תוכל לשנות את בחירתך בכל עת)

8 . שונות:

א. קשר זכאית להביא הסכם זה לסיום מיידי בכל מקרה של גניבה או תאונה או מעשה פלילי או תרמית או מצג שוא או הפרה מכל סוג של הסכם זה. קשר שומרת לעצמה כל זכות להשיב לידיה את הרכב בכל זמן שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון וכן לסרב בעתיד להתקשר עם השוכר בהסכמי השכרה, ללא הודעה מוקדמת לשוכר, במקרה שהשוכר יפר תנאי כלשהוא מתנאי הסכם זה, ואין באמור כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או למצות זכות מזכויותיה של קשר המוקנות לה ע"פ כל דין לתבוע ו/או לדרוש סעדים נוספים מהשוכר.
ב. השימוש בלשון זכר יחיד הינו לנוחות בלבד ויחול גם לגבי נשים, רבים וכו'.
ג. ספרי קשר יהוו ראייה מכרעת בדבר משך תקופת השכירות, תעריפי השכירות על כל סוגיה ונתוני הרכב.
ד. סמכות השיפוט המקומית לדון בכל סכסוך בין השוכר לבין קשר ע"פ הסכם זה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב בלבד.
ה. הצדדים מוותרים על הצורך במשלוח הודעות/התראות מכל סוג שהוא בכל הנוגע להסכם זה.
ו. סעיפים 1,4,5,6 לעיל, וכן המועדים והתעריפים החלים ע"פ הסכם זה הינם תנאים יסודיים בהסכם זה.
ז. במקרה של סתירה תגברנה הוראות הסכם זה על הוראות חוק השכירות והשאילה, תשל"א- 1971

9. 
הריני מאשר כי ידוע לי כי ברכב יתכן ומותקנת מערכת של חברת וישייריט בע"מ ( להלן "החברה ") המאפשרת לגלוש ברשת האינטרנט .
ידוע לי כי המערכת אף מאפשרת לחברה לאתר ו/או לנטר את כלי הרכב , ומידע אודותיו לרבות מיקום ומהירות , המידע עשוי להיאסף ולהישמר באופן חסוי ומאובטח ע"י החברה ועשוי להיות מועבר ע"פ דרישה לקשר רנט א קאר בע"מ.


בחתימתי הנני מאשר שקראתי את תנאי השכירות, התעריפים החיובים וההוראות המופיעים  בכל עמודי ההסכם , לרבות התחיייבותי לתשלום, קיבלתי עותק מן ההסכם לידי ולאחר שהבנתי את תוכנו ומשמעותו, הנני מסכים לכל האמור בו.

אני מאשר כי בידי רישיון נהיגה המאפשר לי לנהוג כחוק בישראל ברכב ששכרתי וכי אדאג כי הרישיון יהיה בתוקף בהתאם להוראות הדין הישראלי כל זמן שהרכב ברשותי.


    חתימת השוכר______________   חתימת הנהג: ______________     טופל ע"י נציג הרץ: ______________
   
חתימת נהג נוסף 1: ______________     חתימת נהג נוסף 2: ______________
  

 


במקרה של נזק קטן ( מתחת לסכום ההשתתפות העצמית) הלקוח יחויב בהתאם לטבלה,
גם במקרה בו לא יתוקן הנזק.


טבלת חיובים בגין נזק