חוזה השכרת רכב בישראל

 

תעריפי ההסכם

תעריפי ההסכם משתנים מעת לעת ,לרבות סכום דמי הטיפול בדוחות חנייה ובנסיעות כבישי אגרה וחיובים נוספים ואלו יהיו בהתאם לתעריפים אשר יופיעו בהסכם ההשכרה במועד ההשכרה.


 תנאי חוזה השכרת רכב בישראל

 

1. בחתימתנו הננו מאשרים לחברה להסב על שמנו דוחות חניה ולחייב את כרטיס האשראי בכל קנס, אגרה, נסיעה בכבישי האגרה או היטל שיוטלו על הרכב בתקופת השכירות וכן דמי טיפול בקשר אליהם כמפורט בטבלת המחירים שלעיל, הננו מאשרים לחברה לגבות את דמי הטיפול מיד עם קבלת הדוח ו/או הקנס ו/או האגרה ואף אם התשלום יבוצע על ידינו באופן ישיר.
2. שוכר שיחזיר  רכב שכור עם כמות דלק פחותה מאשר כמות הדלק שהייתה ברכב במועד קבלתו, יחויב במחיר הדלק על פי מחירון
חברת פז בשירות מלא בתחנות לפני מע"מ כפי שיהיה תקף באותה עת, בצירוף דמי טיפול בשיעור של 58% ובתוספת מע"מ.
3. ידוע לי, כי בגין כל אובדן ו/או נזק לרכב כתוצאה מאי נעילתו ו/או נעילתו ללא הפעלת המיגון, ו/או כשהמיגון אינו תקין, ו/או עזיבת
הרכב כשהמפתחות בתוכו ו/או השארת קוד המיגון גלוי, אחויב לפצות את קשר במלוא ערך הנזק  ו/או האובדן שייגרמו.
4.כל נזק, מכל סוג שהוא, במרכב התחתון ו/או בכל חלק שבתחתית הרכב, הנגרם בזדון או כתוצאה מנהיגה שלא בהתאם להוראות הסכם זה לרבות חלקי פח מתלה מכניים ומערכת פליטה וכן נזק בצמיגים הינו באחריות השוכר בלבד ואינו כלול בכיסוי כלשהו.
5. במקרה של אי החזרת הרכב בתאריך החזרה המשוער, כמו גם במקרה  של  השכרות  חודשיות  מתחדשות  תיחשב  חתימתי  על  הסכם
זה  כחתימה  על  הסכם  להשכרה  נוספת  ו/או  מתמשכת  ו/או  להארכת ההסכם  לתקופה  בלתי  קצובה,המעידה על אישורי לחיוב
כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר בכל חודש בגין שכירות הרכב.  במקרה זה יחשבו תנאי ההשכרה כממשיכים עד להחזרת הרכב  (למעט שינוי בתעריף) גם אם חתימתי אינה מופיעה על גבי חוזי ההשכרה הנוספים. 
6. בחתימתי הנני מאשר שקראתי את תנאי השכירות, התעריפים החיובים וההוראות המופיעים בכל עמודי ההסכם, לרבות
התחיייבותי לתשלום, קיבלתי עותק מן ההסכם לידי ולאחר שהבנתי את תוכנו ומשמעותו, הנני מסכים לכל האמור בו ומאשר לחייב אותי באמצעות כרטיס האשראי ו/או כל אמצעי חיוב אחר בכל סכום בו אהיה חייב בהתאם לתנאי ההסכם,  גם  במקרה בו
סכום זה יעלה על סכום הפקדון,
אם השוכר הינו תאגיד, אני הח"מ ערב אישית לתשלום חובות השוכר.

חתימת השוכר______________   חתימת הנהג: ______________     טופל ע"י נציג הרץ: ______________
 
  

 תנאי ההשכרה
קשר רנט א קאר בע"מ, ח.פ. 520039876 ("קשר"), משכירה לשוכר את הרכב בכפוף לכל התנאים, ההוראות והתעריפים המופיעים בהסכם זה בכל עמודיו. בהסכם זה יחולו ההגדרות הבאות: "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של קשר שכתובתו www.hertz.co.il; "הרכב" - הרכב המופיע בהסכם זה או כל רכב חליפי שניתן לשוכר במקומו; "השוכר" - הנהג ו/או הנהג הנוסף ו/או בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לקשר ו/או כל מי שחתום על הסכם זה; "יום השכרה" - 24 שעות משעת חתימת ההסכם; "נהג מורשה" - השוכר ו/או הנהג ו/או הנהג הנוסף ו/או כל מי שהורשה בכתב ומראש על-ידי קשר; "תקופת השכירות" - התקופה המתחילה במועד מסירת הרכב ועד מועד החזרת הרכב לקשר בפועל.  
1. הזמנת רכב, מסירתו והחזרתו
הרכב נמסר לשוכר לתקופה קצובה מראש, במצב כללי תקין וללא פגמים ו/או ליקויים, למעט אלו שסומנו בטופס מסירת הרכב. השוכר מתחייב לעשות שימוש סביר ברכב כדרך בעלים זהיר השומר על רכושו ולהחזירו לקשר באותו מצב, במקום ובתאריך ההחזרה המשוער המצויינים בהסכם זה. השוכר אינו רשאי לבצע כל טיפול ו/או תיקון ברכב, למעט תיקון תקרים, ואינו רשאי לבצע כל שינוי, התקנה, החלפה או תוספת לרכב. מבלי לגרוע מהאמור, כל טיפול, תיקון, שינוי, החלפה או תוספת לרכב יהיו על חשבונו ובאחריותו הבלעדית של השוכר והוא יישא בכל נזק שייגרם כתוצאה מכך. בגין רכב אשר יוחזר במצב הדורש ניקיון ושטיפה מיוחדת, לרבות רכב שעישנו בו, יחויב השוכר בעלות שטיפה מיוחדת.
ניתן להחזיר את הרכב לפני תאריך ההחזרה המשוער, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, בשעות פעילות הסניף. במקרה זה, ככל שההסכם הינו על-בסיס תעריף יומי, השוכר יחוייב בהתאם למספר ימי ההשכרה בפועל כפול התעריף היומי הרלוונטי לתקופת ההשכרה בפועל , ככל שההסכם הינו על-בסיס תעריף חודשי : בחוזה החודשי הראשון  יחוייב הלקוח בהתאם למספר ימי ההשכרה בפועל כפול התעריף היומי הנהוג באותה עת בקשר או לפי תעריף חודשי מלא (30 יום), לפי הנמוך. החל מהחוזה החודשי השני - חישוב המחיר היומי ביחס לתעריף חודשי יעשה על-ידי חלוקת התעריף החודשי הנהוג באותה עת ב-30 מוכפל בימי ההשכרה בפועל , וזאת ללא תלות במספר הימים בחודש הרלוונטי לחישוב.

על השוכר לקבל מראש את הסכמתה המפורשת של קשר על כל בקשה להארכת תקופת השכירות או איחור בהחזרת הרכב, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של קשר לעדכן את דמי השכירות ו/או את תעריף השכירות בגין תקופת השכירות המוארכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ככל שתינתן הסכמתה להארכת תקופת השכירות. גם אם התקבלה הסכמת קשר להארכת תקופת השכירות או לאיחור בהחזרת הרכב, בגין איחור של עד 3 שעות, כל שעה תחויב לפי שליש מהמחיר היומי הנהוג באותה עת; בגין איחור מעבר ל-3 שעות ועד 24 שעות, השוכר יחויב בעלות יום השכרה מלא בהתאם למחיר היומי הנהוג באותה עת; בגין כל יום איחור נוסף או חלק ממנו, השוכר יחויב בעלות יום השכרה מלא בהתאם למחיר היומי הנהוג באותה עת. ככל שההסכם הינו על-בסיס תעריף חודשי, חישוב המחיר היומי ביחס לתעריף חודשי יעשה על-ידי חלוקת התעריף החודשי הנהוג באותה עת ב-30, וזאת ללא תלות במספר הימים בחודש הרלוונטי לחישוב.
אי-החזרת הרכב לקשר במועד המוסכם, ללא קבלת הסכמת קשר, תהווה הפרת הסכם ותיחשב כגניבה המקנה לקשר את כל הסעדים שבדין, לרבות עיכוב מסמכים ו/או חפצים אישיים של השוכר עד לתשלום מלוא חובו ו/או תפיסת חזקה ברכב וכניסה לכל מקום בו הרכב יוחזק על מנת לתופסו ולהשיבו לקשר.
לא יינתן כל החזר או זיכוי כספי בגין השכרה לחלק מיום השכרה, ובמקרה כאמור השוכר יחויב בגין יום השכרה מלא.
השוכר רשאי להתקשר באופן ישיר בהסכם מנוי עם כבישי האגרה. ככל שהשוכר התקשר עם כביש אגרה, האחריות לסיום ההתקשרות והפסקת המנוי היא של השוכר בלבד, לרבות הסרת מכשיר הפסקל ו/או כל מכשיר אחר (הורדת הפסקל אינה מספיקה). ככל שהשוכר לא יבטל את המנוי, הוא יישא בכל עלות או נזק הקשורים בכך. בנוסף, במקרה כאמור קשר לא תוכל לבצע כל החזר כספי בגין חיובים בהם השוכר יחויב.
ככל שהשוכר לא יחזיר את הרכב לסניף המצוין בהסכם, השוכר יחויב  בדמי טיפול בסך של 50$ בתוספת מע"מ. ככל שהרכב הוחזר לסניף נתב"ג או אילת השוכר יחויב גם בתוספת מקומית כמפורט להלן.
2. ביטוח נזקי גוף
קשר מסדירה כיסוי ביטוחי לביטוח חובה בלבד לשוכר בלבד, בהתאם לפוליסת אחריות לנזקי גוף לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), תש"ל-1970. ההוראות, התנאים והסייגים של הפוליסה האמורה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה כאילו פורטו בו במלואם.
3. אובדן או נזק
בקרות אובדן ו/או נזק בתקופת השכירות לרכב ו/או ו/או לקשר ו/או לצד ג' כתוצאה מרשלנות או זדון המשתמש ברכב ו/או בנסיבות שהינן הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לרבות שימוש ברכב שלא על ידי המורשים לנהוג בו, ישלם השוכר לקשר, מיד עם דרישתה הראשונה, את כל הנזקים, ישירים ועקיפים (גם אם הנזקים לא תוקנו), לרבות בגין השבתת הרכב, ירידת ערך, שכ"ט עו"ד, גרירה וחילוץ, עלויות תפעול ועובדים, הפסדים (לרבות שווי הרכב במקרה של גניבה או אובדנו המוחלט או אובדנו להלכה) וההוצאות של קשר, לרבות אלו שקשר תיתבע לשלם ע"י צד ג' בקשר לכך ("הנזק"). שווי הרכב ייקבע בהתאם למחיר המחירון שלו לפי מחירון לוי יצחק, כולל כל התוספות וההפחתות הקבועות במחירון זה.
קיים השוכר את כל הוראות הסכם זה במלואן, נעשה שימוש ברכב רק על ידי המורשים לנהוג בו, והשוכר בחר במעמד חתימת ההסכם בסעיפים שלהלן* ושילם את כל הסכומים המגיעים ממנו ע"פ הסעיפים הללו, תחולנה ההוראות הבאות (בהתאם לביטוחים אותם רכש השוכר):
א. "כיסוי לנזק תאונתי" (CDW) – כיסוי לנזקי הרכב ולרכב צד ג' אשר נגרמו כתוצאה מהתנגשות, תאונה או התהפכות. בגין כל אירוע כאמור בו נגרם נזק לרכב ישלם השוכר דמי השתתפות עצמית, כמפורט בדף הראשון להסכם, למעט אם רכש "ביטול השתתפות עצמית" (SCDW). במקרה של נזק בסכום הנמוך מסכום ההשתתפות העצמית, יחויב השוכר בהתאם לסוג הנזק ו/או לטבלת המחירים המוצגת בסניף ההשכרה ובאתר האינטרנט תחת לשונית "חוזה השכרת רכב בישראל", גם במקרה בו לא יתוקן הנזק. במקרה שהשוכר יסרב לרכוש CDW, וקשר תסכים לכך, הוא יחויב ברכישת TPPD.
ב. "כיסוי נזק לצד ג'" בלבד (TPPD) – כיסוי לנזקי רכב צד ג' בלבד. במקרה של נזק לרכב, השוכר ישלם לקשר, מיד עם דרישתה הראשונה, את הנזק, כהגדרתו לעיל, ובכל מקרה של נזק לרכב צד ג', ישלם השוכר דמי השתתפות עצמית.
ג. "כיסוי בגין גניבה" (TP) – כיסוי לנזקים אשר נגרמו כתוצאה מגניבת הרכב, גניבת חלקיו או לנזק שנגרם לרכב כתוצאה מניסיון גניבה. בגין כל מקרה כאמור, ישלם השוכר דמי השתתפות עצמית, למעט אם רכש "ביטול השתתפות עצמית" (STP).
ד. "שירותי דרך פרימיום" – ככל שהשוכר רכש כיסוי דרך פרימיום, השוכר יהנה מ: (1) המצאת מפתח שאבד/ננעל ברכב, לרבות גרירת הרכב במקרה הצורך (וזאת מבלי לגרוע מחובת השוכר לשלם לקשר בגין שכפול המפתח ו/או קידודו בתוספת דמי טיפול בשיעור של 30% ובתוספת מע"מ); (2) שירות להחלפת צמיג לצמיג הרזרבי במקרה של תקר (וזאת מבלי לגרוע מאחריות השוכר לשלם לקשר בגין תיקון הצמיג התקול בתוספת דמי טיפול בשיעור של 30% ובתוספת מע"מ) או סיוע בניפוח הצמיג במקרה שברכב קיימת ערכת ניפוח; (3) אספקת דלק לרכב שנתקע ללא דלק (5 ליטר); (4) פטור מהשתתפות עצמית בגין תיקון שבר לשמשה. 
* לקשר הזכות להתנות את הסכמתה להשכרת הרכב ברכישת אחד או יותר מהכיסויים הנ"ל ע"י השוכר.
קשר אינה אחראית בצורה כלשהיא והכיסויים לעיל לא חלים על אובדן ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם לשוכר לרכושו ו/או לצד ג' כלשהוא אשר אינם מפורטים במפורש בהסכם זה ככאלה המצוים באחריות קשר. בכלל זה קשר אינה אחראית בקשר עם איחור במסירת הרכב, הפעלת הרכב או לאבדן או נזק לרכוש ו/או לחפצים אישיים אשר הושארו בתוך הרכב.
4. השימוש ברכב
השוכר מתחייב כי במהלך כל תקופת השכירות יחזיק ברישיון נהיגה מתאים ותקף וכי ישתמש ברכב רק נהג מורשה בעל רישיון נהיגה מתאים בתוקף. השוכר אחראי לכל שימוש שיעשה ברכב, לרבות ככל שייעשה שלא על ידי השוכר ו/או שלא למטרת השכירות. באם השוכר הינו גוף מאוגד הוא מתחייב כי ברכב ינהג רק נהג מורשה לאחר שזה הונחה על ידו למלא אחר כל הוראות הסכם זה.
השוכר מתחייב להעמיד את הרכב לבדיקת קשר בכל עת שידרש לכך, ואם לא יעשה כן, ישא בכל הנזקים הישירים והעקיפים.
השוכר מתחייב לא להשתמש ברכב ולא להרשות את השימוש בו בניגוד להסכם זה, לכל נוהג, חוקי תנועה, תקנות ופקודת התעבורה וכל דין אחר, ובפרט: (1) להסעת נוסעים ו/או להובלת מטען בשכר או בתמורה ישירה או עקיפה; (2) לנסיעה בדרכים, נתיבים, שבילים או שטחים שאינם מתאימים מסיבה כלשהי לשימוש ברכב ו/או הגישה אליהם אינה סבירה ביחס לרכב; (3) לדחיפה או לגרירה של כלי רכב, נגרר או כל חפץ אחר; (4) לתחרות, למבחנים, למירוץ או למטרת לימוד נהיגה; (5) כאשר השוכר או כל אדם אחר מצוי תחת השפעת אלכוהול או סמים; (6) כניסה לשטחי A (שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית) ולכל מקום שהכניסה אליו מסוכנת או אסורה ע"י רשות מוסמכת כלשהיא.
5. חיובים
השוכר אחראי לשלם לקשר במועד החזרת הרכב או אחת ל-30 יום (המוקדם מביניהם), או בכל מועד אחר אותו קבעה קשר, את כל הסכומים שיהא חייב בהם מכח הסכם זה וע"פ דין, לרבות:
א. תשלום בגין השימוש ברכב בתקופת השכירות ובגין מספר הקילומטרים שהרכב נסע באותה תקופה מעבר למכסת הק"מ הנקובה בהסכם, וכן בגין רכישת כיסויים ושירותים כמפורט לעיל ו/או כל חיוב אחר כמתואר בהסכם, הכל לפי המקרה ובתוספת מע"מ כדין. בתעריפים דולריים, המחיר הסופי בשקלים ייקבע על פי שער העברות והמחאות (מכירה) האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום כפי שפורסם על ידי בנק ישראל.
ב. קנסות ודוחות התנועה והחניה ("הדו"ח"). השוכר ישלם בעצמו ולא יאוחר מהמועד הנקוב בדו"ח כל דו"ח שיוטל על הרכב בתקופת השכירות. בגין כל הסבת דו"ח, ישלם השוכר לקשר דמי טיפול בסכום המפורט בדף הראשון להסכם. בחתימתו על הסכם זה מאשר השוכר לקשר להסב על שמו דוחות ולחייב אותו בדמי טיפול בגין כל הסבת דו"ח, וזאת מיד עם קבלת הדו"ח ואף אם השוכר שילם או ישלם את הדו"ח באופן ישיר. 
ג. כל תשלום בגין נסיעה בכבישי אגרה. השוכר רשאי להתקשר באופן ישיר בהסכם מנוי עם כבישי האגרה לתקופת השכירות ואף מומלץ לו לעשות זאת כדי להימנע מתשלום דמי טיפול. במקרה בו השוכר לא יתקשר בעצמו עם כבישי האגרה, הוא יחוייב בתשלום עבור נסיעותיו בכבישי האגרה לפי התעריף למנויים באותו כביש אגרה בתוספת דמי טיפול בגין כל נסיעה כמפורט בדף הראשון של ההסכם.
ד. הוצאות תפיסת הרכב, כולל הנזקים שנגרמו לו, עונשים, החרמות, השבתות הרכב, הורדתו מהכביש, אחסנו, הפסד ימי השכרה מכל סיבה שהיא, שכ"ט עו"ד, הוצאות משפט וכל הוצאה אחרת שקשר תחוב בה בקשר לשימוש ברכב ע"י השוכר.
ה. כל הוצאה אחרת שקשר תוציא בשל אי תשלום חוב השוכר או בקשר לאי קיום התחייבויות אחרות של השוכר ע"פ הסכם זה, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
ו. כל ההוצאות עבור דלק  שנבעו משימוש ברכב בתקופת השכירות ולא שולמו על ידי השוכר, בתוספת דמי טיפול. ככל שבמסגרת תקופת השכירות קשר ו/או מי מטעמה יידרשו לטפל ו/או לתקן את הרכב, הוצאות הדלק הכרוכות בשינוע הרכב יחולו על השוכר.
ז. תוספות מקומיות: דמי שירות נתב"ג – בסך 50 $ נגבה עבור איסוף ו/או החזרה בשדה התעופה; דמי שינוע אילת – בסך 100 $  נגבה כאשר האיסוף נעשה בתחנת אילת וההחזרה בתחנה אחרת, או להיפך , דמי החזר בתחנה השונה מתחנת האיסוף – בסך 50 $.
ח. תשלום בגין שכפול המפתח ו/או קידודו, במקרה של אובדן או נזק למפתח, בתוספת דמי טיפול כמפורט בסעיף  3.ד.(1) לעיל.
כל תשלום ע"פ הסכם זה אשר לא ישולם ע"י השוכר במועד ישא ריבית פיגורים בשיעור המקובל על משיכות יתר לא מאושרות בחשבונות חח"ד, באותה עת, בבנק לאומי לישראל בע"מ.
השוכר מתיר לקשר לנכות ו/או לעכב מסכום הפיקדון כל סכום שיגיע לה מהשוכר ע"פ הסכם זה כאמור (גם לאחר מועד החזרת הרכב) וכן לחייב את כרטיס האשראי שלו בגין כל החיובים הנובעים מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
6. אירוע חריג
במקרה של תאונה, גניבה, מעשה פלילי, קלקול מכני או קבלת חיווי בגין תקלה ברכב ("אירוע חריג") בו מעורב הרכב בצורה כלשהיא, על השוכר לעצור את רכבו ולפי העניין:
א. להודיע על כך מיידית לקשר (ולמשטרה ככל שמדובר בגניבה או במעשה פלילי), לשלוח באופן מיידי לקשר דו"ח מפורט של האירוע החריג, לפי העניין ולפעול בהתאם להנחיותיה, לרבות השבתת הרכב באופן מיידי ככל שקשר תורה לשוכר לעשות כן. בגין כל יום איחור בהעברת דו"ח הנזק לקשר השוכר יחויב בתעריף יומי של השכרה. 
ב. לא להכיר בטענות, דרישות ו/או תביעות כלשהן של צד ג' כלשהוא ולא למסור כל הודאה באחריות ו/או באשמה ו/או להציע כל הצעה או לתת כל מצג בקשר עם האירוע.
ג. להשיג את כל הפרטים האפשריים של העדים לתאונה ושל כלי הרכב והנהגים המעורבים בתאונה ולמסרם לקשר. למסור לקשר כל מסמך ולשתף פעולה עם קשר ועם מבטחיה בכל חקירה או הליכים משפטיים בקשר לתאונה ולתת ייפוי כח לקשר ו/או לעורכי דינה ו/או למבטחיה לפעול בכל הליך שקשר צד לו. המנעות מהאמור תחייב את השוכר בכל נזק שייגרם לקשר כתוצאה מכך, לרבות כזה שקשר תיתבע לשלם ע"י צד ג' כלשהוא.
ד. למסור לקשר כל תשלום שקיבל ואשר קשר זכאית לו ע"פ הסכם זה או כל דין.
באם רכב שהוכרז כרכב גנוב נמצא כעבור זמן, דמי ההשתתפות העצמית שחויב בהם השוכר יוחזרו לו בניכוי ההוצאות הישירות שנגרמו לקשר לצורך איתור הרכב.
ככל שהשוכר לא יפעל בהתאם להוראות סעיף זה, השוכר יהיה אחראי לתשלום מלוא הנזקים הישירים והעקיפים שייגרמו לרכב ו/או לקשר ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים ללא כל הגבלת סכום וזאת גם אם רכש את אחד הכיסוים המפורטים בסעיף ‎3 לעיל.
7. שמירה על הפרטיות ומאגרי מידע
הפרטים שיימסרו על ידי השוכר ומידע נוסף שיצטבר אודותיו יישמרו במאגר מידע ממוחשב של קשר וישמשו את קשר וגופים מטעמה למטרות תפעול, אספקה ופיתוח של השירותים של קשר, לרבות יצירת קשר עם השוכר באמצעות מסרונים (SMS) בנוגע לטיפולים שוטפים ברכב, שיפור שירות, הסבת דו"חות, חיוב, קשרי לקוחות, דיוור ושירות לקוחות, לרבות דיוור ישיר, שיווק ובדיקות סטטיסטיות לצרכיה הפנימיים של קשר. המידע עשוי להיות מועבר לחברות קשורות כגון אוטוסנטר שותפות מוגבלת ולספקים של קשר בארץ ובחו"ל וכן לחברות אשר יספקו שירותים לשוכר (למשל, ספק כרטיסי האשראי וחברות המעבדות חיובים, מתווכים וסוכני נסיעות, מפעילי תוכניות חברות לה השוכר זכאי) והכל לצורך המטרות המנויות לעיל בלבד ובכפוף להוראות כל דין. כמו כן, המידע עשוי להיות מועבר לרשויות החוק, בהתאם לדין, לרבות לצורך הסבת דוחות ו/או כאשר קשר מאמינה בתום לב כי הדבר נדרש להגנה על רכוש, על הציבור ועל קשר. הפרטים והמידע מועברים גם לחברת Hertz International שרשאית להעבירו לחברות קשורות כמו גם לקבלנים וזכיינים לצורך המטרות שהוגדרו לעיל.
בחתימתו, השוכר מצהיר כי הבין את מטרת מסירת המידע לקשר, כי אינו חייב למסור את המידע וכי מסירת המידע הינה מרצונו ובהסכמתו המלאה.
השוכר מאשר כי קשר תוכל להעביר את כל המידע אודותיו, כפי שנצבר במאגרי המידע שלה, לצד שלישי במסגרת העברת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי. כל זאת בכפוף לכך שהצד השלישי יתחייב לשמור על הפרטים האישיים של השוכר, כפי שעולה מהתחייבות קשר בהתאם להוראות הסכם זה.
קשר עובדת עם גורמים שונים על מנת לספק את השירותים הניתנים לשוכר, שאינם בהכרח בבעלות קשר או תחת שליטתה. על כן, לשם אספקת השירותים, מידע הנאסף אודות השוכר עשוי להיות מועבר לגורמים הנ"ל כל עוד הדבר נחוץ לשם השירות, בהתאם לכל דין, ולאור המטרות המפורטות בהסכם זה.
השוכר מאשר כי ידוע לו כי ברכב יתכן ומותקנת מערכת לאיתור ו/או ניטור כלי רכב ו/או לניהול ציי רכב. בין היתר, בוחנת המערכת את אופי הנהיגה ומתריעה על סטיות מהתנהגות נורמטיבית. השוכר נותן את הסכמתו לקשר לעקוב אחר הרכב ולעשות שימוש בנתוניו לצרכיה, במקרה שברכב מותקנת מערכת מיגון, אזי קשר רשאית, בכל עת וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לחברה הממגנת לצורך בקשת איתור הרכב. במסגרת זו ייאספו, בנוסף למידע המפורט לעיל, גם סוגי המידע הבאים: פירוט השימוש שנעשה בו ומועדי השימוש, מיקום גיאוגרפי בזמן אמת (נתוני מיקום); נתונים הקשורים לתקינות הרכב; התנהגות הנהג (והתרעה על  סטיות מהתנהגות נהיגה נורמטיבית); חיווי תאונות; נתוני גלישה; נסיעה בכבישי אגרה; מרחק נסיעה, מהירות נסיעה, כיבוי והדלקה של הרכב ושימוש בבלמים, צריכת דלק, תקלות ברכב ומידע טכני נוסף; וכל מידע אחר הקשור בשימוש השוכר בשירות זה.
שליחת חומרים שיווקיים בנושאים שקשורים להשכרת רכב: פרטי השוכר ישמשו את קשר ו/או חברות בנות של קשר ו/או חברות קשורות לצורך משלוח דברי שיווק, פרסום, הצעות לשירותים, שיתוף במבצעים, מתן הטבות, מסירת הודעות שונות, עריכת סקרים וכד' ("חומר פרסומי"), וזאת בכל אמצעי תקשורת, לרבות  מערכת חיוג אוטומטי, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS) וכד'.
 לא תודה – לא לשלוח פרסומות (עדיין נשלח עדכונים הנוגעים לשירות ולהסכם). באפשרות השוכר לבקש להימחק מרשימת התפוצה לחומר פרסומי, גם באמצעות פנייה למוקד השירות (service@Hertz.co.il או 3113*). ייתכן שלאחר בקשת ההסרה יישלחו לשוכר דיוורים אותם קשר חייבת ו/או רשאית לשלוח על פי דין, גם ללא הסכמת השוכר.
מידע נוסף מצוי באתר האינטרנט תחת הלשונית "מדיניות פרטיות".

8. שונות
א. קשר זכאית להביא הסכם זה לסיום מיידי בכל מקרה של גניבה, תאונה, מעשה פלילי, תרמית,מצג שווא, הימצאות השוכר בהליך חדלות פירעון כלשהו או הפרה מכל סוג של הסכם זה. קשר שומרת לעצמה כל זכות להשיב לידיה את הרכב בכל זמן שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון וכן לסרב בעתיד להתקשר עם השוכר בהסכמי השכרה, ללא הודעה מוקדמת לשוכר, במקרה שהשוכר יפר תנאי כלשהוא מתנאי הסכם זה.אין באמור כדי לגרוע ו/או לפגוע ו/או למצות זכות מזכויותיה של קשר המוקנות לה ע"פ כל דין לתבוע ו/או לדרוש סעדים נוספים מהשוכר.
ב. מחיר ההשכרה נקבע בהתאם לתקופת ההשכרה המבוקשת על ידי הלקוח על בסיס התעריף היומי או התעריף החודשי הנהוג במועד ביצוע ההזמנה. ככלל, התעריף היומי הינו גבוה ביחס לתעריף החודשי, ועל כן, במקרים מסוימים ייתכן כי מחיר השכרה לתקופה המחושבת על בסיס תעריף חודשי יהיה נמוך ממחיר השכרה לתקופה המחושבת על בסיס תעריף יומי.
ג. השימוש בלשון זכר יחיד הינו לנוחות בלבד ויחול לגבי כל המינים.
ד. ספרי קשר יהוו ראייה מכרעת בדבר משך תקופת השכירות, תעריפי השכירות על כל סוגיה ונתוני הרכב.
ה. סמכות השיפוט המקומית לדון בכל סכסוך בין השוכר לבין קשר ע"פ הסכם זה נתונה לבתי המשפט בעיר תל-אביב בלבד.
ו. הצדדים מוותרים על הצורך במשלוח הודעות/התראות מכל סוג שהוא בכל הנוגע להסכם זה, אלא ככל שהתראה כאמור נדרשת בהתאם לדין שלא ניתן להתנות עליו.
ז. במקרה של סתירה, תגברנה הוראות הסכם זה על הוראות חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971, למעט הוראות שלא ניתן להתנות עליהן.
ח. מידע בדבר ביטול הזמנה מצוי באתר האינטרנט תחת הלשונית "ביטול עסקה".
9. אישור השוכר
הריני מאשר כי ידוע לי כי ברכב יתכן ומותקנת מערכת של חברת וישייריט בע"מ ("החברה") המאפשרת לגלוש ברשת האינטרנט. ידוע לי כי המערכת אף מאפשרת לחברה לאתר ו/או לנטר את כלי הרכב, ומידע אודותיו לרבות מיקום ומהירות, המידע עשוי להיאסף ולהישמר באופן חסוי ומאובטח ע"י החברה ועשוי להיות מועבר ע"פ דרישה לקשר.
בחתימתי הנני מאשר שקראתי את תנאי השכירות, התעריפים החיובים וההוראות המופיעים  בכל עמודי ההסכם, לרבות התחייבותי לתשלום, קיבלתי עותק מן ההסכם לידי ולאחר שהבנתי את תוכנו ומשמעותו והנני מסכים לכל האמור בו.
אני מאשר כי בידי רישיון נהיגה המאפשר לי לנהוג כחוק בישראל ברכב ששכרתי וכי אדאג כי הרישיון יהיה בתוקף בהתאם להוראות הדין הישראלי כל זמן שהרכב ברשותי.

 

    חתימת השוכר______________   חתימת הנהג: ______________     טופל ע"י נציג הרץ: ______________
   
חתימת נהג נוסף 1: ______________     חתימת נהג נוסף 2: ______________

 


במקרה של נזק קטן ( מתחת לסכום ההשתתפות העצמית) הלקוח יחויב בהתאם לטבלה,
גם במקרה בו לא יתוקן הנזק.