תקנון מבצע

מתפרסם בזאת תקנון מבצע הנערך על ידי
קשר רנט א קאר בעמ, ח.פ. 520039876 (להלן: "החברה")

תקנון מבצע 55$ הנחה להשכרת רכב בחו"ל
(פברואר 2019)


1. הגדרות


 "החברה" / "עורכת המבצע"
קשר רנט א קאר בע"מ, ח.פ. 52039876 מרח' הרוקמים 26, חולון המשמשת כזכיינית של HERTZ בישראל.

"תקופת המבצע"
המבצע יחול על הזמנות שתבוצענה בין המועדים 01.02.19 ועד ליום 28.02.19 (להלן: "תקופת המבצע").
החברה תהא רשאית לסיים את המבצע או לשנות את תקופת המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 

 "תנאי המבצע"
לקוח אשר במהלך תקופת המבצע יבצע הזמנה מראש להשכרת רכב HERTZ בחו"ל, באמצעות מרכז ההזמנות של החברה (בטלפון שמספרו 3113*) או באמצעות אתר האינטרנט, להשכרות שמועד תחילתן (מועד איסוף הרכב מתחנת ההשכרה) אינו מאוחר מיום 31.12.19, ייהנה מהנחה של עד 55$ (ובשקלים לפי שער המחאות גבוהה ביום התשלום) עבור השכרת הרכב. ההנחה תינתן במועד ההזמנה ובכפוף לפירעון תשלום מלוא ההזמנה במהלך תקופת המבצע.

הנחה בגובה של עד 55$ תינתן בגין הזמנות לתקופה של שבוע ויותר. על כמות ימים פחותה משבוע, תינתן הנחה של 7.85$ ליום. למען הסר ספק, גם אם תקופת ההשכרה תהיה ארוכה משבוע, ההנחה שתינתן לא תעלה על 55$ .

ההנחה תינתן ממחיר ההשכרה הקבוע במחירון "מגה הרץ" שבתוקף ביום ההזמנה. יובהר כי  המחיר על פי מחירון "מגה הרץ" הינו המחיר המוצע על ידי מרכז ההזמנות של החברה (לפני הנחות מועדון ו/או מבצעים והטבות). יצוין כי מחיר זה גבוה מהמחיר המפורט באתר האינטרנט של החברה (המעניק  כ –7% הנחה ופטור מדמי טיפול ע"ס 9$). כמו כן יובהר כי ההנחה היא על הזמנות באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות מרכז ההזמנות של החברה בלבד ואין החברה אחראית ו/או מכירה את מחירי ההשכרה המוצעים על ידי סניפים ו/או זכיינים אחרים של HERTZ.

אין כפל מבצעים, הנחות והטבות. ההנחה היא על המחיר המלא שמציע מרכז ההזמנות (לפני הנחות אינטרנט, מועדונים ומבצעים והטבות מכל מין וסוג שהוא).

 

 

2. פרשנות


2.1. המבוא לתקנון ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
2.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע, פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.3. השימוש בלשון זכר בתקנון זה נעשה לצרכי נוחיות בלבד
2.4. כל הוראות התקנון הינן מצטברות אלא אם נאמר מפורשות אחרת.


3. שינוי תקופת המבצע ו/או ביטולו המלא או החלקי


3.1. החברה תהא רשאית על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לשנות את המבצע, את מדינות ההשכרה ו/או סניפי ההשכרה בחול ו/או לשנות את קבוצות הרכב המשתתפות במסגרת המבצע, בכל עת ולעדכן את התקנון בהתאם. . כמו כן החברה תהא רשאית על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לבטל את המבצע בכל עת והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של החברה.
3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, וכיו"ב אירועים שאינם תלויים בחברה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
4. ניתן יהיה לעיין בתקנון במשרדי החברה ובאתר האינטרנט www.hertz.co.il.