תקנון מבצע

 

 
תקנון מבצע ינואר 2021!
1.         החל מיום 01.03.20 בשעה 08:00 ועד ליום 31.03.21 בשעה 18:00 קשר רנט א קאר בע"מ, ח.פ. 520039876 המשמשת כזכיינית של HERTZ בישראל ("החברה") תקיים מבצע במסגרתו יוכלו לקוחותיה ליהנות מ-10% הנחה עבור השכרת הרכב בחו"ל בהזמנות באמצעות אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.hertz.co.il. אין כפל מבצעים או הנחות.
2.         המבצע יחול על הזמנות שתבוצענה בין המועדים 01.01.21 בין השעות 08:00 עד ל- 18:00 ועד ליום 31.03.21 (להלן: "תקופת המבצע"). החברה תהא רשאית לסיים את המבצע או לשנות את תקופת המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.         ההשתתפות במבצע לרוכשי חבילת השכרת רכב ליעדים בחו"ל בתקופת המבצע בלבד.
4.         תנאי המבצע:
לקוח אשר במהלך תקופת המבצע יבצע הזמנה מראש להשכרת רכב HERTZ בחו"ל, באמצעות אתר האינטרנט של החברה, להשכרות שמועד תחילתן (מועד איסוף הרכב מתחנת ההשכרה) אינו מאוחר מיום 31.12.21, ייהנה מהנחה של 10% עבור השכרת הרכב. ההנחה תינתן במועד ההזמנה ובכפוף לפירעון תשלום מלוא ההזמנה במהלך תקופת המבצע.
ההנחה תינתן ממחיר ההשכרה הקבוע במחירון "מגה הרץ" שבתוקף ביום ההזמנה. יצוין כי מחיר זה גבוה מהמחיר המפורט באתר האינטרנט של החברה. יובהר כי המחיר על פי מחירון "מגה הרץ" הינו המחיר המוצע על ידי מרכז ההזמנות של החברה (לפני הנחות מועדון ו/או מבצעים והטבות).
ההנחה היא על הזמנות באמצעות אתר האינטרנט של החברה בלבד ואין החברה אחראית ו/או מכירה את מחירי ההשכרה המוצעים על ידי סניפים ו/או זכיינים אחרים של HERTZ.
אין כפל מבצעים, הנחות והטבות. ההנחה היא על המחיר המלא שמציע מרכז ההזמנות (לפני הנחות אינטרנט, מועדונים ומבצעים והטבות מכל מין וסוג שהוא).
5.         לחברה מוקנית הזכות לשנות ו/או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ו/או בהודעה מוקדמת, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה מניעה, תקלה, שיבוש או הפרעה מכל סוג שהוא לקיום המבצע.
         בכל עת ובכל שלב7.         כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
8.         לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
9.         כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים בחברה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
10.      כל המעוניין יוכל לעיין בתקנון זה במשרדי החברה ברחוב הרוקמים 26, חולון, שיהיו פתוחים בימים א'- ה' מהשעה 09:00 ועד השעה 17:00 וביום ו' ובערבי חג מהשעה 9:000 ועד השעה 12:00 ובאתר האינטרנט www.hertz.co.il.
11.      בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם החברה לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
12.      תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
13.       בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.