אחריות בגין החזר השתתפות עצמית

 
כתב אחריות בגין החזר השתתפות עצמית / החזר דמי נזק ששולמו
 
חברת "קשר רנט א קאר בע"מ" מעניקה שירות ייחודי ללקוחותיה  -  "אחריות בגין החזר השתתפות עצמית".
ככל שרכש השוכר מקשר רנט א קאר בע"מ (להלן: "קשר") אחריות בגין החזר השתתפות עצמית, תחזיר קשר לשוכר בקרות "אירוע" כהגדרתו להלן, את עלות הנזק או דמי ההשתתפות העצמית (הנמוך מביניהם) (להלן: "דמי הנזק") אותם שילם השוכר לסניף השכרת רכב בחו"ל של Hertz  (ככל ששילם) וזאת עבור מוקד נזק אחד להשכרה ועד לסך של 3,000$ למעט מדינות אוסטרליה וניו זילנד בהן בגין מוקד נזק אחד להשכרה לא יעלה על סך של 3,500$ והכל בכפוף לתנאי האחריות המפורטים להלן.
אירוע לעניין כתב אחריות זה הינו נזק שייגרם לרכב השכור כתוצאה מתאונה, או לחלופין נזק לשמשות ומראות צד או כתוצאה מגניבת הרכב ו/או נזק תאונתי לרכוש צד שלישי שייגרם כתוצאה משימוש ברכב השכור, אשר אירע במהלך תקופת ההשכרה.
תנאי האחריות
1.    ככל ששילם הלקוח לקשר דמי אחריות בגין תקופת ההשכרה, קשר תחזיר לשוכר את דמי הנזק אותם שילם השוכר לסניף Hertz בחו"ל בגין אירוע אשר התרחש במהלך תקופת ההשכרה, וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
1.1.השוכר רכש מקשר, עבור תקופת ההשכרה כהגדרתה להלן, כתב אחריותבגין החזר דמי השתתפות עצמית ושלם את דמי האחריות במלואם כמפורט בהזמנה להשכרת רכב בחו"ל.
1.2.הארוע התרחש במהלך תקופת ההשכרה המפורטת בהזמנה להשכרת רכב בחו"ל ובשובר ההשכרה (לעיל ולהלן: "תקופת ההשכרה"). למען הסר ספק כתב אחריות זה לא יחול במקרים בהם שהשוכר האריך ו/או שינה את מועדי ההשכרה ישירות מול סוכנות Hertz בחו"ל.
1.3.האירוע התרחש כאשר הנוהג ברכב הינו השוכר ו/או נהג נוסף המפורט בחוזה ההשכרה שנחתם בין השוכר ובין סניף ההשכרה בחו"ל.
1.4.הנוהג ברכב בעת האירוע היה בעל רישיון נהיגה בתוקף במועד האירוע.
1.5.השימוש שנעשה ברכב היה למטרות פרטיות או במהלך עסקים רגיל בלבד, מטרות השימוש היו חוקיות, והנהג לא היה תחת השפעת סמים או אלכוהול.
1.6.מבלי לגרוע מן האמור לעיל האחריות לא תחול ודמי הנזק לא יוחזרו:
1.6.1. באם הנהג שנהג ברכב במועד האירוע היה בגיל הנמוך מ-21 שנים ו/או ותק נהיגתו היה נמוך מ-12 חודש נהיגה.
1.6.2. באם האירוע נגרם ממעשה זדון ו/או מעשה פלילי של השוכר ו/או הנהג.
1.6.3. במקרה של נזק או גניבת רכוש מהרכב השכור
1.6.4. במקרה של נזק לגלגל ו/או צמיגים ו/או מרכב תחתון
1.7.מבלי לגורע מן המאמור לעיל ולמען הסר ספק יובהר כי האחריות אינה חלה במקרה של נזקי גוף וכי דמי הנזק יוחזרו לשוכר על ידי קשר אך ורק בגין נזקים עליהם חל הכיסוי בחו"ל.
2.    תשלום בגין כתב האחריות יהא על פי גובה דמי הנזק אותם שילם השוכר לתחנת Hertz בחו"ל , בגין מוקד נזק אחד להשכרה ולא יעלה על סך של 3,000$ למעט מדינות אוסטרליה וניו זילנד בהן בגין מוקד נזק אחד להשכרה לא יעלה על סך של 3,500$. למען הסר ספק האחריות אינה חלה על תשלומים ששולמו על ידי השוכר לצדדים שלישיים שאינם תחנת Hertz בחו"ל.
3.    למען הסר ספק מובהר כי כתב אחריות זה הינו בגין החזר דמי נזק ששולמו לסניף ההשכרה בחו"ל בלבד וקשר אינה אחראית להעניק כיסוי בגין כל נזק אחר ככל שייגרם לשוכר ו/או לרכב מכל סיבה שהיא ו/או הוצאה אחרת שהוציא השוכר בקשר עם האירוע ו/או השכרת הרכב.
4.    לצורך קבלת החזר דמי הנזק על שוכר הרכב למסור הודעה ל-
קשר רנט א קאר בע"מ,
לידי מחלקת שירות לקוחות חו"ל,
כתובת: לב פסח 4, 71100 , אזור תעשייה צפוני לוד
טלפון: 3113*
פקס: 08-9770872
דוא"ל: service@hertz.co.il  
ההודעה תעשה בכתב ואליה יצורפו המסמכים הבאים:
4.1.מכתב ובו יצוינו מקום האירוע, נסיבותיו, הסכום ששולם על ידי השוכר לסוכנות ההשכרה בחו"ל בגין האירוע, שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות ופרטי חשבון בנק מלאים.
4.2.אישור ההזמנה וחשבון העסקה מול קשר המעידים כי השוכר רכש ושילם בגין כתב האחריות.
4.3.הסכם ההשכרה שנחתם מול סוכנות Hertz בחו"ל + חשבונית בגין דמי הנזק ששולמו לתחנת Hertz בחו"ל.
4.4.הוכחה בדבר חיוב כרטיס האשראי של השוכר לענייו תשלום דמי הנזק לסוכנות Hertz בחו"ל.
5.    ההחזר בגין דמי הנזק, בכפוף לכתב אחריות זה, יבוצע בתוך 30 ימי עסקים מקבלת כל החומר הנדרש אצל קשר, ובכפוף לזכאות השוכר.
6.    התשלום יבוצע בשקלים לפי שער החליפין היציג של המטבע בו שלם השוכר לסוכנות Hertz בחו"ל כפי שייקבע ביום תשלום דמי הנזק לשוכר.